149092_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149092
Nedgang i utlån til industrien
statistikk
2014-04-11T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2014

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i utlån til industrien

Utlån til industrinæringen falt 0,9 prosent fra utgangen av februar i fjor til utgangen av februar i år. Veksten i totale næringsfordelte utlån var 1,5 prosent i samme periode.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Februar 2013Februar 2014Februar 2013 - Februar 2014
Banker
Forvaltningskapital3 968 3844 330 1539,1
Innskudd2 664 9772 905 6639,0
Utlån2 794 4503 094 82110,7
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 731 2251 769 4012
Utlån1 481 5751 517 0772,4

Utlån fra norske banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper (finansforetak) til industrinæringen var 69 milliarder kroner ved utgangen av februar i år. Dette er en nedgang på 1,5 milliarder kroner fra måneden før, og en nedgang på 0,6 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av februar 2013.

Tolvmånedersveksten i utlån til industrien var imidlertid positiv i alle perioder etter mai 2013 og frem til utgangen av januar i år. Utlån til foretakene i industrinæringen utgjorde 4,9 prosent av de totale næringsfordelte utlånene ved utgangen av februar.

Moderat vekst i totale utlån

Totale næringsfordelte utlån fra finansforetakene beløp seg til drøye 1 410 milliarder kroner ved utgangen av februar i år, uendret fra utgangen av måneden før. Sammenlignet med utgangen av februar i fjor har totale næringsfordelte utlån økt med 20,5 milliarder kroner, eller 1,5 prosent. Fra utgangen av januar 2013 og frem til utgangen av januar 2014 var tolvmånedersveksten 1,9 prosent.

De næringsfordelte utlånene utgjorde 31,8 prosent av totale utlån fra finansforetakene ved utgangen av februar i år, uendret fra måneden før. Andelen har holdt seg stabil og ligget mellom 30,9 og 32,6 prosent av totale utlån i perioden februar 2013 til februar 2014.

Nedgang i utlån til tjenesteytende næringer

Utlån fra finansforetakene til næringene faglig og finansiell tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting og tjenesteyting ellers beløp seg til 159 milliarder kroner ved utgangen av februar, uendret fra måneden før. Tolvmånedersveksten for utlån til denne næringsgrupperingen var -0,8 prosent frem til utgangen av februar i år. Nedgangen stammer i hovedsak fra lavere låneopptak innenfor næringen faglig og finansiell tjenesteyting.

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom var 586 milliarder kroner ved utgangen av februar i år, opp 1,1 milliarder kroner fra måneden før. Økningen siste tolvmånedersperiode ved utgangen av februar 2014 var på 4,4 prosent for disse utlånene. Utlån til omsetning og drift av fast eiendom utgjorde den klart største andelen av næringsutlånene, med en andel på 41,6 prosent.

Utenriks sjøfart og rørtransport falt mest

Utlån fra finansforetakene til utenriks sjøfart og rørtransport beløp seg til 103 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 107 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten har vært negativ i alle perioder etter september 2012, og var på -14,7 prosent frem til utgangen av februar i år.

Ved utgangen av februar i år var 63 prosent av utlånene til shipping i utenlandsk valuta. Valutakurssvingninger har derfor innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir omregnet til norske kroner. Endringer i utlån til shipping må ses i sammenheng med utviklingen i valutakursene i samme periode.

Utenriks sjøfart og rørtransport var den tredje største næringen målt i andel av totale næringsfordelte utlån ved utgangen av februar. Andelen utlån til denne næringen var på 7,3 prosent ved utgangen av februar.