149100_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
149100
Økt innskuddsdekning for bankene
statistikk
2014-01-13T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansernovember 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt innskuddsdekning for bankene

Fra utgangen av november 2008 til november 2013 økte bankenes innskuddsdekning fra 62,6 prosent til 85,8 prosent. Innskuddenes betydning som finansieringskilde til bankenes utlån har økt jevnt i denne femårsperioden.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
November 2012November 2013November 2012 - November 2013
Banker
Forvaltningskapital4 040 1544 184 8403,6
Innskudd2 671 1552 803 1154,9
Utlån2 794 9873 001 7627,4
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 740 1781 757 8811
Utlån1 464 2721 507 3232,9
Figur 1. Banker. Utlån og innskudd, og innskuddsdekning (høyre akse)

Bankenes totale innskudd fra norske og utenlandske kunder var på 1 949 milliarder kroner ved utgangen av november 2013. Dette er en økning på 147 milliarder kroner, eller 8,2 prosent, sammenlignet med november 2012. Veksten skyldes økte innskudd fra husholdningene, men påvirkes også av flytting av utlånsporteføljer fra bankene til kredittforetakene, som følge av innføringen av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) .

Svak økning i innskuddsdekning for husholdningene

Innskuddsdekningen blant husholdningene har de siste tolv månedene - fra utgangen av november 2012 frem til utgangen av november 2013 - økt med 1,5 prosentpoeng, til 85,8 prosent. Dekningen hadde en topp i juni 2013 på 90,4 prosent, men har senere falt noe. Dette skyldes blant annet vekst i utlån til husholdninger. Husholdningenes låneopptak økte fra 1 044 milliarder kroner ved utgangen av november 2012 til 1 095 milliarder kroner ved utgangen av november 2013, noe som tilsvarer en vekst på 4,9 prosent.

Husholdningenes bankinnskudd utgjorde 939 milliarder ved utgangen av november 2013. Til sammenligning var innskuddene i november året før, 880 milliarder kroner. Dette tilsvarer en tolvmånedersvekst på 6,7 prosent.

Variasjon i innskuddsdekning for foretak

Innskuddsdekningen for bankenes utlån til ikke-finansielle foretak har variert fra 56,0 prosent ved utgangen av mars 2013 til 62,0 prosent ved utgangen av november 2013. Utviklingen har sammenheng med nedgangen i innskudd fra ikke-finansielle foretak i februar og mars 2013. Foretakenes låneopptak har hatt en jevn økning gjennom året, fra 1 088 milliarder kroner ved utgangen av november 2012 til 1 119 milliarder kroner ved utgangen av november 2013.

Overføring av utlån til kredittforetak påvirker innskuddsdekningen

Overføring av utlån med pant i bolig fra banker til kredittforetak, som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), kan bidra til å øke innskuddsdekningen i bankene. Fra utgangen av november 2008 til utgangen av november 2013 har innskuddsdekningen i norske banker økt med 23,2 prosentpoeng, til 85,8 prosent.

Dersom vi måler bankinnskudd fra kunder i forhold til utlån til kunder fra banker og kredittforetak som utsteder OMF, får vi derimot en andel på 58,1 prosent ved utgangen av november 2013.

Tallene påvirkes av endringer i valutakurseneÅpne og lesLukk

Da store deler av bankenes finansiering er i utenlandsk valuta, vil tallene påvirkes av endringer i valutakursene.