141515_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
141515
Nedgang i utlån til varehandelen
statistikk
2013-12-09T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i utlån til varehandelen

Utlån til varehandel og reparasjon av motorvogner falt med 3,1 prosent fra utgangen av oktober i fjor til utgangen av oktober i år. Veksten for totale næringsfordelte utlån var 0,2 prosent i samme periode.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Oktober 2012Oktober 2013Oktober 2012 - Oktober 2013
Banker
Forvaltningskapital4 022 2514 130 8112,7
Innskudd2 671 9992 786 5354,3
Utlån2 693 9982 980 56810,6
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 721 8791 706 151-1
Utlån1 450 0781 490 4372,8

Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper til næringen varehandel og reparasjon av motorvogner beløp seg til 79 milliarder kroner ved utgangen av oktober i år. Dette er en nedgang på 1 milliard kroner fra utgangen av september, og en nedgang på i underkant av 3 milliarder kroner sammenliknet med utgangen av oktober i fjor. Utlån til varehandel og reparasjon av motorvogner har hatt negativ tolvmånedersvekst i alle perioder etter mars i år, og utgjorde 5,6 prosent av totale næringsfordelte utlån ved utgangen av oktober.

Lavere vekst i utlån til industrien

Tolvmånedersveksten for utlån til industrien var 5,4 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 6,4 prosent fram til utgangen av september. Utlånene beløp seg til knappe 73 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Dette er uendret sammenliknet med foregående måned, og en økning fra 69 milliarder kroner ved utgangen av oktober i fjor. Utlån til industrien utgjorde 5,2 prosent av totale næringsfordelte utlån. Denne andelen har vært stabil de siste tre årene.

Næringen med høyest låneopptak er omsetning og drift av fast eiendom, som sto for 40,9 prosent av totale næringsutlån ved utgangen av oktober. Disse utlånene beløp seg til 573 milliarder kroner, uendret sammenliknet med utgangen av september. Tolvmånedersveksten for utlån til omsetning og drift av fast eiendom var 2,2 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 2,6 prosent måneden før.

Stabile totale næringsutlån

Utlån fra banker, kredittforetak, statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper til alle næringer var 1 400 milliarder kroner ved utgangen av oktober i år, uendret sammenliknet med måneden før. Sammenliknet med utgangen av oktober i fjor har totale næringsutlån økt med 2,4 milliarder kroner, noe som tilsvarer 0,2 prosent.

Banker sto for 77,2 prosent av alle næringsfordelte utlån ved utgangen av oktober, mens kredittforetakene sto for en andel på 12,8 prosent. Statlige låneinstitutt og finansieringsselskaper sto for henholdsvis 5,3 og 4,7 prosent av totale næringsfordelte utlån.

Lavere andel utlån til tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer utgjorde 11,4 prosent av totale næringsfordelte utlån ved utgangen av oktober i år. Denne andelen har gått stabilt ned fra 13,4 prosent i mars 2012, som er siste periode med direkte sammenliknbare tall grunnet innføring av ny institusjonell sektorgruppering. Ved utgangen av oktober utgjorde utlån til tjenesteytende næringer 160 milliarder kroner, marginalt opp fra 159 milliarder kroner måneden før. Sammenliknet med utgangen av oktober i fjor har utlånene falt fra 166 milliarder kroner. Det tilsvarer en tolvmånedersvekst på -3,5 prosent.

Tjenesteytende næringer er inndelt i de tre gruppene faglig og finansiell tjenesteyting, forretningsmessig tjenesteyting og tjenesteytende næringer ellers. Disse tre gruppene har tilnærmet lik lånegjeld, på henholdsvis 57 milliarder, 47 milliarder og 55 milliarder kroner.

Endring i statistikkbanktabelleneÅpne og lesLukk

Fra og med 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Den nye sektorgrupperingen ble innført i statistikken fra og med mars 2012. Dette medfører brudd i tidsseriene for serier som er påvirket av omleggingen. Perioden fra mai 2009 til februar 2012 følger tidligere sektorstandard, mens perioder fra mars 2012 følger ny, institusjonell sektorstandard.

Til denne publiseringen av tall for oktober 2013 er statistikkbanktabellene endret for alle perioder før mars 2012. Endringen gjelder i hovedsak sektoren personlige foretak, som i ny standard tilhører ikke-finansielle foretak, mens den tidligere tilhørte husholdningene.