141510_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
141510
Markedsfinansieringen holdt seg stabil
statistikk
2013-11-08T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserseptember 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markedsfinansieringen holdt seg stabil

Ved utgangen av september var bankenes totale markedsfinansiering 1 373 milliarder kroner, mens total innskuddsfinansiering var 1 889 milliarder kroner. Som andel av bankenes totale forvaltningskapital har markedsfinansieringen holdt seg stabil på 34 prosent de tre siste månedene.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
September 2012September 2013September 2012 - September 2013
Banker
Forvaltningskapital4 098 8394 057 878-1,0
Innskudd2 712 5482 732 4130,7
Utlån2 745 4972 933 8956,9
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 727 8551 731 2990
Utlån1 446 6031 494 4333,3

Markedsfinansieringens andel av bankenes forvaltningskapital har ligget på i snitt 33,5 prosent i 2013, mot en andel på mellom 34,6 og 36,5 prosent i 2012. I løpet av september i år gikk bankenes totale markedsfinansiering ned med 13,6 milliarder kroner, eller 1,0 prosent, fra foregående måned. Sammenlignet med september i fjor var markedsfinansieringen 115 milliarder kroner lavere i september i år.

Moderat endring for andelen til obligasjonslån

Bankenes totale obligasjonslån var 453 milliarder kroner ved utgangen av september i år. Dette er 3,5 milliarder kroner, eller 0,8 prosent høyere, enn i foregående måned. Obligasjonslån utgjorde 33 prosent av total markedsfinansiering ved utgangen av september i år. Denne andelen har variert mellom 30,0 og 34,9 prosent fra september i fjor til september i år. 55,4 prosent av bankenes obligasjonslån var utstedt i Norge ved utgangen av september i år, og denne andelen har gått ned fra 59,2 prosent ved utgangen av september i fjor.

Stabilt høy andel utenlandsk markedsfinansiering

Ved utgangen av september i år var 79 prosent av bankenes markedsfinansiering fra utlandet. Dette tilsvarer 1 085 milliarder kroner og var 5,3 milliarder kroner lavere enn måneden før. Innenlandske kilder beløp seg til 289 milliarder kroner ved utgangen av september i år, og har holdt seg mellom 21,0 og 24,5 prosentpoeng av total markedsfinansiering i løpet av det siste året.

Betydelig andel interbanklån

Interbanklån sto for 57,5 prosent av bankenes markedsfinansiering og beløp seg til 789 milliarder kroner ved utgangen av september i år. Sett i forhold til utgangen av august i år er dette en nedgang på 21,2 milliarder kroner. Andelen interbanklån har ligget mellom 55,8 og 58,5 prosent i løpet av det siste året og utgjør en høy andel av bankenes markedsfinansiering.

Interbanklån fra utenlandske banker utgjør en vesentlig del av interbanklånene. Ved utgangen av september i år beløp disse seg til 760 milliarder kroner. Dette tilsvarer 55,4 prosent av bankenes totale markedsfinansiering og 96,3 prosent av interbanklånene i september i år. Interbanklånene fra utenlandske kilder varierer fra måned til måned, og svingninger i valutakurser og andre forhold tilknyttet ulike avtaler kan bidra til det.

Interbanklån fra norske kilder utgjorde beskjedne 29,0 milliarder kroner i september i år, ned fra 31,9 milliarder kroner i foregående måned. Det laveste nivået finner man i desember 2012, da interbanklån fra norske banker lå på 26,8 milliarder kroner. Ved utgangen av september i år tilsvarte andelen innenlandske interbanklån 2,1 prosent av den totale markedsfinansieringen. Denne andelen har holdt seg stabil mellom 2,1 og 3,7 prosent i løpet av det siste året.

Moderat vekst i sertifikatlån

Bankenes sertifikatlån nådde sitt hittil høyeste nivå i juli 2012, da de utgjorde 200 milliarder kroner. Etter dette har sertifikatgjelden falt, og var 130,5 milliarder kroner ved utgangen av september i år. Dette er en liten oppgang på 4 milliarder kroner, eller 3,2 prosent, sammenlignet med forrige måned. Sertifikatlån sto for 9,5 prosent av total markedsfinansiering ved utgangen av september. Det meste av sertifikatlånene er lagt ut i utlandet, hvor de beløp seg til 122 milliarder kroner ved utgangen av september i år.

Betydelig nedgang i lån fra sentralbanker

Norske banker finansierer seg også tidvis ved låneopptak i Norges Bank og utenlandske sentralbanker. Siden juni 2013 er ikke F-lån tildelt av Norges Bank. Lån fra utenlandske sentralbanker har også gått ned og beløp seg til 48,8 milliarder kroner ved utgangen av september, ned fra 62,2 milliarder kroner ved utgangen av måneden før. Lån fra utenlandske sentralbanker er i september 2013 på det laveste nivået de siste tretten måneder. Til sammenligning var de totale utlånene fra sentralbanker til norske banker på topp i april 2013, med 112,8 milliarder kroner.

Beskjeden nedgang i innskuddsfinansieringen

Bankene henter en betydelig del av sin finansiering gjennom kundeinnskudd. De totale kundeinnskuddene utgjorde 1 889 milliarder kroner ved utgangen av september i år, ned fra 1 935 milliarder kroner fra utgangen av august. Dette tilsvarer en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med måneden før. Målt som andel av total forvaltningskapital gikk kundeinnskuddene moderat ned i september 2013 til 46,5 prosent. Andelen har i 2013 ligget på mellom 45,7 og 47,8 prosent. Det er en litt høyere andel enn i 2012 da snittet var på om lag 44 prosent.