92689_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
92689
Lavere vekst i husholdningenes lånegjeld
statistikk
2013-07-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balansermai 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere vekst i husholdningenes lånegjeld

Den totale lånegjelden til husholdningene økte med 6,6 prosent fra utgangen av mai i fjor til utgangen av mai i år, en reduksjon fra 6,9 prosent i foregående tolvmånedersperiode. Sammensetningen av lånegjelden er stabil.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner og prosent
Mai 2012Mai 2013Mai 2012 - Mai 2013
Banker
Forvaltningskapital4 026 6984 047 5330,5
Innskudd2 593 7512 705 9394,3
Utlån2 766 2742 919 3175,5
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 686 6871 726 2302
Utlån1 407 7281 491 7956,0
Figur 1. Husholdningenes lånegjeld fra finansforetak. Andeler. Mai 2013. Prosent

Husholdningenes gjeld fra finansforetak var 2 335 milliarder kroner ved utgangen av mai i år. Dette er en økning på knappe 14 milliarder kroner fra utgangen av april. Sammenliknet med mai i fjor har husholdningenes lånegjeld økt med 145 milliarder kroner.

Høy andel lån med pant i bolig

Lån med pant i bolig utgjorde 84,2 prosent av husholdningenes totale lånegjeld ved utgangen av mai i år og beløp seg til 1 965 milliarder kroner. Dette er en økning på 14 milliarder kroner fra utgangen av april. Ved utgangen av mai i fjor var de samme utlånene 1 822 milliarder kroner, som gir en tolvmånedersvekst på 7,9 prosent. Dette er en nedgang fra 8,4 prosent i foregående tolvmånedersperiode.

Utlån med pant i bolig deles inn i to typer: nedbetalingslån og rammelån . Husholdningenes nedbetalingslån med pant i bolig var 1 509 milliarder kroner ved utgangen av mai i år, en økning på 10,5 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Husholdningenes rammelån med pant i bolig utgjorde 456 milliarder kroner ved utgangen av mai, tilnærmet uendret sammenliknet med mai i fjor.

Nedbetalingslån med pant i bolig utgjorde ved utgangen av mai en andel på 64,6 prosent av husholdningenes totale lånegjeld til finansforetak, mens rammelån utgjorde en andel på 19,5 prosent på samme tidspunkt.

Stabil sammensetning av lånegjelden

Lånetypenes andeler av husholdningenes totale lånegjeld fra finansforetak har vært stabile i alle perioder med ny sektorgruppering fra og med mars 2012.

Husholdningenes nedbetalingslån ellers (inkludert leiefinansiering) var knappe 302 milliarder kroner ved utgangen av mai, og utgjorde med dette en andel på 12,9 prosent av husholdningenes totale lånegjeld. Resten av husholdningenes lånegjeld fra finansforetak bestod av kasse-, drifts- og brukskreditt, diskonteringskreditt, boligbyggelån og andre byggelån. Til sammen utgjorde disse 2,9 prosent av husholdningenes totale lånegjeld, og beløp seg til 68 milliarder kroner ved utgangen av mai i år.