92683_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
92683
Obligasjonslånenes betydning øker
statistikk
2013-04-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanserfebruar 2013

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Obligasjonslånenes betydning øker

Bankenes totale markedsfinansiering beløp seg til 1 319 milliarder kroner ved utgangen av februar i år. Obligasjonslån sto for 34,6 prosent av markedsfinansieringen, og andelen av obligasjonslån har økt med 4,2 prosentpoeng fra februar 2012.

Balanse, utvalgte tall. Millioner kroner
Februar 2012Februar 2013Februar 2012 - Februar 2013
Banker
Forvaltningskapital3 912 7613 968 3841,4
Innskudd2 602 9712 664 9532,4
Utlån2 743 5092 794 4501,9
Kredittforetak
Forvaltningskapital1 617 5141 731 2257
Utlån1 350 1831 481 5759,7

Bankenes totale markedsfinansiering på 1319 milliarder kroner ved utgangen av februar i år var 37,8 milliarder kroner lavere enn i januar i år. Sett i forhold til utgangen av februar i fjor var markedsfinansieringen i februar 67,21 milliarder kroner lavere.

Andelen obligasjonslån øker

Norske banker finansierer seg i markedet gjennom ulike kilder, deriblant interbanklån , obligasjonslån og sertifikatlån. Andre finansieringskilder er F-lån fra Norges Bank, lån fra utenlandske sentralbanker og kundeinnskudd.

Bankenes totale obligasjonslån utgjorde 456 milliarder kroner ved utgangen av februar i år. Dette er en oppgang på 4,7 milliarder kroner, eller 1,1 prosent, fra måneden før. Obligasjonslån sto for 34,6 prosent av markedsfinansieringen ved utgangen av februar, og vi må tilbake til juni 2011 for å finne en høyere andel obligasjonslån i bankene. Obligasjonslån sto da for 34,9 prosent av bankenes markedsfinansiering.

58,2 prosent av bankenes obligasjonslån er lagt ut i Norge ved utgangen av februar i år. Andelen har endret seg fra 60,3 prosent i februar 2012.

Fortsatt betydelig andel utenlandsk markedsfinansiering

Ved utgangen av februar hentet bankene om lag 75 prosent av markedsfinansieringen fra utenlandske kilder. Dette tilsvarte 994 milliarder kroner og var 35,4 milliarder kroner lavere enn måneden før. I tillegg kom 324 milliarder kroner fra innenlandske kilder.

Stabilt høy andel interbanklån

Interbanklån utgjorde 57,1 prosent av bankenes markedsfinansiering og beløp seg til 753 milliarder kroner ved utgangen av februar i år. Dette var en nedgang på 22,3 milliarder kroner sammenliknet med måneden før. Interbanklånene har utgjort en stabil andel av bankenes totale markedsfinansiering siden slutten av 2009, og har ligget mellom 54 prosent og 60 prosent.

Ved utgangen av februar i år utgjorde interbanklån fra utenlandske banker i overkant av 705 milliarder kroner. Dette tilsvarer 53,5 prosent av bankenes totale markedsfinansiering. Beholdningen av interbanklån fra utlandet varierer fra måned til måned, og svingninger i valutakurser kan være en medvirkende årsak til dette.

Interbanklån mellom norske banker utgjorde beskjedne 48 milliarder kroner i februar 2013, ned fra 52 milliarder kroner måneden før. Lånene fra andre norske banker utgjorde 3,6 prosent av den totale markedsfinansieringen til bankene i februar i år. Denne andelen har holdt seg stabil mellom 3 og 5 prosent de siste fem årene.

Nedgang i sertifikatlån

Bankenes sertifikatlån var høyest i juli 2012 og har falt etter dette. På det høyeste utgjorde bankenes finansiering ved sertifikatlån i overkant av 200 milliarder kroner. Ved utgangen av februar i år utgjorde sertifikatlånene 109 milliarder kroner, en nedgang på 20,3 milliarder kroner sammenlignet med måneden før. Størstedelen av sertifikatgjelden er nå utlagt i utlandet, i overkant av 98 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Økte kundeinnskudd

I tillegg til markedsfinansiering utgjør kundeinnskudd en stor del av bankenes finansiering. De totale innskuddene fra kunder utgjorde 1 842 milliarder kroner ved utgangen av februar. Dette er en økning på om lag 8,2 milliarder kroner sammenlignet med måneden før.

Lån fra sentralbanker gikk ned

Norges Bank og utenlandske sentralbanker tilbyr også finansiering til norske banker. F-lån fra Norges Bank og lån fra utenlandske sentralbanker var på drøye 85 milliarder kroner ved utgangen av februar i år, opp fra 56 milliarder kroner måneden før. Til sammenligning var disse lånene på knappe 34 milliarder kroner i februar i fjor.

1 Tallet ble rettet 12.04.2013, klokken 10.05.