4448_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofbm/maaned
4448
Fortsatt vekst i næringsutlån
statistikk
2010-12-03T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofbm, Finansforetak, balanser, banker, kredittforetak, finansieringsselskaper, statlige låneinstitutter, utlån, innskudd, finansiering, boliglån, obligasjoner, sertifikater, aksjer, egenkapitalbevis, fordringer, gjeld, utenlandske banker, låntakere, balanserFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Finansforetak, balanseroktober 2010

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i næringsutlån

Norske bankers og kredittforetaks utlån til norske næringer økte med 6 milliarder kroner fra september til oktober. Med unntak av juli har det vært vekst i næringsutlån i alle måneder så langt i 2010.

Banker og kredittforetak. Totale næringsutlån oktober 2000 - oktober 2010. Millioner kroner

Ved utgangen av oktober utgjorde næringsutlån fra banker og kredittforetak 1 181 milliarder kroner. Det er en økning på 6 milliarder kroner fra foregående måned. Sammenlignet med oktober i fjor har næringsutlånene fra banker og kredittforetak økt med nær 58 milliarder, eller 5 prosent. Med unntak av juli har næringsutlånene økt i alle måneder så langt i 2010. Av utlånene til norske næringer fra banker og kredittforetak har bankene den klart største andelen med hele 87 prosent, mens kredittforetakene står for de resterende 13 prosentene. Andelene har holdt seg relativt stabile de siste årene, men kredittforetakene har økt sin andel noe de siste to årene. En årsak til dette er bankenes flytting av næringsutlån til egne næringskredittforetak.

Banker og kredittforetak næringsutlån. Månedsvekst, tolvmånedersvekst og andeler
 
  Tolvmånedersvekst Tolvmånedersvekst i prosent Månedsvekst Månedsvekst i prosent Andel av totale næringsutlån
 
Jordbruk og tilknyttede tjenester 1 272 3,72 25 0,07 3,0
Skogbruk og tilknyttede tjenester 62 2,70 -11 -0,46 0,2
Fiske og fangst -252 -1,18 -369 -1,72 1,8
Akvakultur (fiskeoppdrett og klekkerier)  269 2,13  912 7,60 1,1
Bergverksdrift og utvinning  648 33,93 -57 -2,18 0,2
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass -5 197 -21,50 -327 -1,69 1,6
Utvinning av råolje og naturgass 1 414 85,54 -98 -3,10 0,3
Industri -4 561 -6,87  107 0,17 5,2
Bygging av skip og båter -3 701 -29,03 -1 074 -10,61 0,8
El-, gass-, damp og vannforsyning 7 291 26,45 1 968 5,98 3,0
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 48 0,67 49 0,68 0,6
Utvikling av byggeprosjekter  878 1,53  967 1,69 4,9
Bygge- og anleggsvirksomhet 6 251 24,02  609 1,92 2,7
Varehandel, reparasjon av motorvogner 3 870 6,09 1 705 2,59 5,7
Utenriks sjøfart og rørtransport 16 031 15,67 3 208 2,79 10,0
Transport ellers og lagring 5 989 15,66 -239 -0,54 3,7
Overnattings- og serveringsvirksomhet -1 003 -7,79 48 0,41 1,0
Informasjon og kommunikasjon -547 -3,78  361 2,66 1,2
Omsetning og drift av fast eiendom 12 657 2,83 -826 -0,18 39,0
Faglig og finansiell tjenesteyting 10 755 12,46 -651 -0,67 8,2
Forretningsmessig tjenesteyting 3 545 13,07 -530 -1,70 2,6
Tjenesteytende næringer ellers 2 244 6,42  295 0,80 3,1
 

Banker og kredittforetak. Utlån til omsetning og drift av fast eiendom oktober 2009-oktober 2010. Millioner kroner

Nedgang i utlån til omsetning og drift av fast eiendom

Utlån til omsetning og drift av fast eiendom utgjør hele 39 prosent av de totale næringsutlånene, og er med dette den klart største næringen. Utlånene til denne næringen falt med nær 1 milliard fra september til oktober 2010. Nedgangen etterfulgte to måneder med vekst på henholdsvis 4,8 og 1,3 milliarder kroner. Siste år sett under ett har imidlertid utlån til omsetning og drift av fast eiendom økt med hele 12,6 milliarder kroner, eller 2,8 prosent.

Igjen økning i utlån til shipping

Den nest største næringen, utenriks sjøfart og rørtransport, mer populært kalt shipping, utgjorde 10 prosent av de totale næringsutlånene ved utgangen av oktober 2010. Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra mai i år. Siden utgangen av mai har det vært lav vekst i utlån til shipping. I juni og august økte utlånene til denne næringen med henholdsvis 1,7 og 1,3 milliarder kroner, mens i juli og september falt utlånene med henholdsvis 2,4 og hele 4,8 milliarder kroner. I oktober økte utlånene til shipping igjen med 3,2 milliarder kroner, eller nær 3 prosent, som er den høyeste månedsveksten siden mai. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor har utlånene økt med 16 milliarder, eller nær 16 prosent.

Banker og kredittforetak. Utlån til utenriks sjøfart og rørtransport oktober 2009 - oktober 2010.

Banker og kredittforetak. Utlån til bygging av skip og båter oktober 2009-oktober 2010. Millioner kroner

En stor andel av bankenes utlån til shipping er i utenlandsk valuta. Valutakurssvingninger har innvirkning på balanseverdien av disse utlånene fordi alle beløp i balansen blir omregnet til norske kroner. Endringer i utlån til shipping må derfor ses i sammenheng med utviklingen i valutakursene i samme periode.

Størst nedgang i utlån til bygging av skip og båter

Utlån til næringen bygging av skip og båter gikk ned med over 1 milliard kroner, eller 10,6 prosent fra september til oktober 2010. Dette er den klart største månedlige nedgangen, både absolutt og prosentvis, i noen av næringene vi har statistikk for. Også på årsbasis er nedgangen i utlån til næringen bygging av skip og båter den største blant alle næringene. Utlånene til denne næringen gikk ned med over 5 milliarder kroner, eller 29 prosent, fra oktober 2009 til oktober i år. Utlånene til bygging av skip og båter utgjorde 9 milliarder kroner ved utgangen av oktober 2010, kun 0,77 prosent av de totale næringsutlånene.

Nye næringsspesifikasjoner i statistikken

I mai 2009 ble ny norsk næringsstandard innført i finansstatistikken. Endringen i næringsspesifikasjonene økte muligheten for å følge utlånsutviklingen i viktige enkeltnæringer. Men endringen førte til brudd i tidsseriene for utlån etter låntakernæring, noe som gjør sammenligninger av næringsfordelte utlån før og etter mai 2009 vanskelig for flere næringer.

 

Mer informasjon om omfang og innhold i de nye næringene (Excel-dokument).

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen