128421
128421
friartikkel
2012-06-06T14:14:00.000Z
no

Institusjonell sektorgruppering

Institusjonell sektorgruppering 2012 – utdypende beskrivelse

Publisert:

Ikke-finansielle foretak

 

1110 Statens forretningsdrift

Statens forretningsdrift omfatter forvaltningsbedrifter som driver ikke-finansiell markedsrettet virksomhet. Eksempler på virksomheter som inngår i sektoren er Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumssektoren (SDØE), Statens kartverk og de regionale sykehusapotekene.

Foretaksenheter som driver ikke-markedsrettet forvaltningsvirksomhet klassifiseres i sektor 6100 Stats- og trygdeforvaltningen.

1120 Statlig eid aksjeselskaper mv

Statlig eide aksjeselskaper mv omfatter blant annet statlig eide aksjeselskaper og statsforetak med markedsrettet virksomhet. I sektoren inngår ikke-finansielle selskaper hvor staten direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- eller aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd.

1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar

Sektoren omfatter kommunale foretak med ubegrenset ansvar som driver ikke-finansiell markedsrettet virksomhet. Her inngår kommunale foretak, fylkeskommunale foretak, interkommunale selskaper, når virksomheten er markedsrettet. Sektoren domineres av foretak innenfor energiproduksjon, havne- og parkeringsvirksomhet, men foretak innenfor annen næringsvirksomhet inngår også, blant annet drift av kommunale skogbrukseiendommer og tjenester tilknyttet eiendomsdrift.

Foretaksenheter som driver ikke-markedsrettet forvaltningsvirksomhet klassifiseres i sektor 6500 Kommuneforvaltningen.

1520 Kommunalt eid aksjeselskaper mv

Sektoren omfatter selvstendige markedsproduserende kommunale ikke-finansielle selskaper, hvor kommunene eller fylkeskommunene har begrenset økonomisk ansvar og eier direkte eller indirekte mer enn 50 prosent av innbetalt eierkapital. Sektoren omfatter også ansvarlige selskaper som kommunene eller fylkeskommunene eier indirekte gjennom selskaper med begrenset ansvar.

2100 Private aksjeselskaper mv

Sektoren omfatter ikke-finansielle markedsproduserende selskaper med begrenset økonomisk ansvar hvor private eller utlendinger direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt eierkapital. I sektoren inngår aksje- og allmennaksjeselskaper (AS og ASA), boligbyggelag, andelslag og samvirkelag (BBL, BA og SA), norske filialer av utenlandske ikke-finansielt foretak (NUF) og norskregistrerte europeiske selskap (SE), hvor eierne eller medlemmene har et begrenset økonomisk ansvar og hvor hovedformålet er å fremme eiernes eller medlemmenes økonomiske interesser.

Sektor 2100 omfatter ikke selskaper og filialer som driver finansiell virksomhet og foretak som er klassifisert som ikke-markedsrettede foretak for eksempel virksomhet som tilhører ideelle organisasjoner men som er organisert som aksjeselskap.

2300 Personlige foretak

Her inngår private markedsproduserende selskaper med ubegrenset ansvar som i statistikk sammenheng er klassifisert som selvstendige ikke-finansielle foretak: selskaper med delt ansvar (DA), ansvarlige selskaper (ANS), kommandittselskaper (KS), partsrederier (PRE) og enkeltpersonsforetak (ENK) med 30 ansatte eller mer.

2500 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål (næringslivsorganisasjoner)

Sektoren omfatter bl.a. arbeidsgiverorganisasjoner, tekniske og økonomiske bransjeorganisasjoner og institusjoner som skal fremme næringsinteresser.

 

Finansielle foretak

 

3100 Norges Bank

Norges Bank er sentralbanken i Norge. Banken skal fremme økonomisk stabilitet, har utøvende og rådgivende oppgaver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystem og finansmarkeder. Norges Bank forvalter valutareservene og Statens pensjonsfond utland (SPU).

Statens pensjonsfond utland inngår i sektor 6100 Stats- og trygdeforvaltningen.

3200 Banker

Sektoren omfatter forretnings- og sparebanker samt utenlandske bankers filialer i Norge. Bankenes virksomhet er lovregulert (egne lover for forretnings- og sparebankene) og bankene har enerett til å motta innskudd fra allmennheten. Innskuddsmonopolet skiller bankene fra andre finansielle foretak.

Norske bankers filialer og datterbanker i utlandet føres under sektorkode 9000 Utland

3500 Kredittforetak

Sektoren omfatter kredittforetak med konsesjon fra Finanstilsynet og utenlandske kredittforetaks filialer i Norge. Kredittforetak tilbyr hovedsakelig langsiktige og mellomlangsiktige lån og finansierer virksomheten ved å utstede sertifikater og obligasjoner.

3600 Finansieringsselskaper

Sektoren omfatter faktoring-, leasing- og avbetalingsselskaper og andre finansieringsselskaper med

konsesjon fra Finanstilsynet og utenlandske finansieringsselskapers filialer i Norge. Finansierings-selskapene tilbyr hovedsakelig kortsiktig kreditt til næringslivet og enkeltpersoner. De finansierer virksomheten gjennom lån i kreditt- og pengemarkedet og i særlig grad ved å lån fra innenlandske og utenlandske banker.

3900 Statlige låneinstitutter og statlige eide utviklingsselskaper

Sektoren omfatter statlige låneinstitutter som inngår i det trykte statsregnskapet. Dessuten inngår investeringsselskaper som er mer enn 50 prosent direkte eid av staten og datterselskaper med samme type virksomhet.

Statlige låneinstitutter omfatter Statens lånekasse for utdanning, Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK), Innovasjon Norge og Den Norske Stats Husbank. De statlige låneinstituttene er regulert i egne lover. Statlige eide utviklingsselskaper er opprettet for å fremme næringsutviklingen i samfunnet ved blant annet å tilby langsiktig kapital til selskaper med omstruktureringsbehov. Eksempler er Norfund, Investinor AS og Argentum.

4100 Finansielle holdingsselskaper

I sektoren inngår finansielle holdingsselskaper som eier og kontrollerer andre finansielle foretak uten selv å utøve den finansielle virksomheten. Sektoren omfatter bare de lovregulerte finansielle holdingselskapene som er knyttet til bank- og forsikringsvirksomhet (finansielle holdningsselskaper under tilsyn av Finanstilsynet). Andre finansielle holdingselskaper inngår i sektor 4900 Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring.

4300 Verdipapirfond

Sektoren omfatter aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, kombinasjonsfond samt spesialfond / hedgefond. I sektoren inngår verdipapirfond regulert i henhold til lov om verdipapirfond og norskregistrerte fond som administreres av utenlandske forvaltningsselskaper. Spesialfond mv er underlagt færre krav enn tradisjonelle verdipapirfond og har også et friere investeringsmandat. Verdipapirfondenes forvaltningsselskaper inngår i sektor 4900 Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring.

4500 Investeringsselskaper og aktive eierfond / private equity fond (PE-fond)

Målet for investeringsselskapenes virksomhet er ikke kontroll over andre selskaper, men risikospredning av de investerte midlene som selskapene forvalter. De er organisert i en fondsstruktur og innhenter kapital fra allmennheten enten gjennom offentlige emisjoner eller gjennom salg av aksjer fra verdipapirforetakene som forvalter porteføljene. Investeringsselskapene er ikke opprettet i medhold av verdipapirfondslovgivningen. Et eksempel er eiendomsfond.

Aktive eierfond / PE-fond investerer i selskaper med potensial for vekst. De foretar tidsavgrensede investeringer (f eks 10 år) og utøver aktivt eierskap i investeringsobjektene. De er organisert i en fondsstruktur og finansierer seg gjennom emisjoner rettet mot spesielle investorgrupper / miljøer. I sektoren inngår selskaper som investerer i virksomheter i etableringsfasen (såkorn), i virksomheter som er i en tidlig vekstfase (venture) og i etablerte selskaper som omstruktureres og selges (buy-out).

4900 Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring

Sektoren omfatter finansielle foretak som ikke er gruppert under andre finansielle foretakssektorer. Her inngår både selskaper med og uten konsesjon fra Finanstilsynet.

Eksempler på foretak med konsesjon er: Forvaltningsselskaper for verdipapirfond, børser og andre autoriserte markedsplasser, forsikringsmeglere og agenter, Verdipapirsentralen, Forretnings- og sparebankenes sikringsfond, e-pengeforetak og innskuddspensjonsforetak.

De fleste foretakene som ikke har konsesjon er lukket for allmenn deltakelse. Disse selskapene foretar finansielle investeringer på vegne av en avgrenset krets av investorer. Blant denne gruppen av foretak finner vi også små selskaper eid av privat personer, opprettet for å plassere private formuer eller foreta andre skattebetingede investeringer. Andre eksempler på foretak uten konsesjon er: Finans- og forsikringsrådgivere, samt konserninterne foretak som yter finansielle hjelpetjenester til konsernselskapene.

I tillegg skal utenlandske eide morselskaper plasseres i sektoren, når de inngår i konsern som ikke utøver virksomhet i Norge.

5500 Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser

Sektoren omfatter livsforsikringsselskaper, private- og kommunale pensjonskasser mv under tilsyn av Finanstilsynet, utenlandske livsforsikringsselskaper filialer i Norge, pensjons- og stønadsordninger opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner og fellesordningene for avtalefestet pensjon (AFP).

Sektoren omfatter ikke innskuddspensjonsforetak som føres under sektor 4900 Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring.

Norske livsforsikringsselskapers filialer og datterselskaper i utlandet føres under sektorkode 9000 Utlandet.

5700 Skadeforsikringsselskaper

Sektoren omfatter skadeforsikringsselskaper under tilsyn av Finanstilsynet. Videre inngår gjensidige

branntrygdelag, gjensidige sjøforsikringsselskaper, Den Norske Krigsforsikring for Skib og Statens

Varekrigsforsikring, samt utenlandske skadeforsikringsselskaper filialer i Norge.

Norske skadeforsikringsselskapers filialer og datterselskaper i utlandet føres under sektorkode 9000 Utlandet.

 

Offentlig forvaltning

 

6100 Stats- og trygdeforvaltningen

Stats- og trygdeforvaltningen omfatter ikke-markedsrettet virksomhet som er direkte styrt og kontrollert av sentrale politisk og administrative myndigheter. Viktige oppgaver er produksjon av tjenester og omfordeling av inntekt og formue.

Sektoren omfatter statskassen medregnet folketrygden, nettobudsjetterende enheter som fører eget regnskap og særlovsselskap. Eksempler på enheter i stats- og trygdeforvaltningen er blant annet Stortinget, departementer, direktorater, tilsyn, Jernbaneverket, NAV, retts-, politi- og fengselsvesen, forsvaret medregnet Forsvarsbygg, statlige universiteter, høgskoler og museer, Norges forskningsråd, samt statens pensjonsfond (innland & utland) og andre fond av statlige organer. Folketrygden omfatter i tillegg til de generelle pensjons-, trygde- og stønadsordningene også krigspensjonsordningen for militært personell.

I statsforvaltningen inngår dessuten statlige foretak som driver ikke-markedsrettet virksomhet samt Statens pensjonskasse og Pensjonstrygden for sjømenn fordi dette er tjenestepensjonsordninger hvor staten har garantiansvar. Eksempler på ikke-markedsrettede foretak er de statlige helseforetakene og Statsbygg.

Statsforvaltningen omfatter ikke Norges Bank, statlige låneinstitutt (statsbankene) og forvaltningsforetak som driver ikke-finansiell markedsrettet virksomhet. Markedsrettede forvaltningsforetak inngår i Statens forretningsdrift under sektorkode 1110, mens Norges Bank og Statlige låneinstitutter utgjør en egne sektorer som har sektorkodene 3100 og 3900. Pensjons- og stønadsordninger opprettet ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner, grupperes under sektor 5500 Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser.

6500 Kommuneforvaltningen

Kommuneforvaltningen omfatter ikke-markedsrettet virksomhet som er direkte styrt og kontrollert av lokale og regionale politisk og administrative myndigheter. En sentral oppgave er produksjon av tjenester.

I kommuneforvaltningen inngår kommuner, fylkeskommuner og kirkelige fellesråd. I tillegg omfatter sektoren kommunale foretak, fylkeskommunale foretak og interkommunale selskaper, dersom disse driver ikke-markedrettet virksomhet. De fleste forvaltningsforetakene finner vi innenfor vann- og avløp, renovasjon, tjenester tilknyttet eiendomsdrift, offentlig administrasjon, helsetjenester, bibliotek og museums drift samt innenfor drift av sports- og idrettsanlegg. Sektoren omfatter også kommunale og fylkeskommunale lånefond.

 

Ideelle organisasjoner

 

7000 Ideelle organisasjoner

Sektoren omfatter organisasjoner og andre institusjonelle enheter med allmennyttige formål og virksomhet rettet mot husholdningene. Kjennetegn ved sektoren er ikke-markedsrettede aktiviteter og tjenester eller ytelser som leveres gratis eller til symbolske priser. Eventuelle overskudd beholdes av enhetene i sektoren (deles ikke ut til stifterne mv) og inntektene består i hovedsak av medlemskontingenter, offentlige overføringer, private gaver og bidrag.

Inkludert er blant annet religiøse organisasjoner, idrettslag, sosiale velferdsorganisasjoner, de politiske partiene, arbeidstakerorganisasjonene (LO, YS og AF), miljøvernorganisasjoner, samt en rekke andre interesseorganisasjoner. I tillegg inngår enkelte enheter med virksomhet innenfor barnehager (eks foreldreeide barnehager) undervisning (eks privatskoler), helsetjenester (eks sykehus og sykehjem) og kulturelle tjenesteyting (eks museer og teatre).

Sektoren omfatter institusjonelle enheter med ulik organisering, blant annet legater og fond som er opprettet for veldedige og allmennyttige formål og som er forvaltet av private eller offentlige institusjoner eller stiftelser. Enkelte privat eide AS-er som driver almennyttig, ikke-markedsrettet aktiviteter rettet mot husholdningene inngår også i sektoren.

 

Husholdningene

 

8200 Personlig næringsdrivende

Sektoren omfatter fysiske personer i egenskap av personlig næringsdrivende med norsk bostedsadresse. En personlig næringsdrivende kan eie flere enkeltpersonsforetak (ENK) og et enkeltpersonsforetak kan ha mange ansatte og flere produksjonsvirksomheter. Enkeltpersonsforetak med 30 ansatte eller mer er gruppert i sektor 2300 Personlige foretak i den ikke-finansielle foretakssektoren.

8300 Borettslag mv

Sektoren omfatter borettslag, boligaksjeselskap og boligsameier mv.

8500 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter mv

Sektoren omfatter fysiske personer med opphold i Norge i minste ett år i egenskap av lønnsmottakere, pensjons- og trygdemottakere, skoleelever og studenter (norske studenter i utlandet klassifiseres som innenlandske studenter) og formuesinntektstakere. Den innenlandske husholdningssektoren omfatter hovedsakelige personer med norsk bostedsadresse, men personer uten fast bostedsadresse skal også regnes som innlendinger når oppholdet har en varighet over ett år. To eksempler kan være arbeidsinnvandrere uten personnummer og bostedsadresse i Folkeregistret samt asylsøkere uten innvilget oppholdstillatelse.

 

Utlandet

 

9000 Utlandet

Omfatter utenlandske institusjonelle enheter som utfører transaksjoner med innenlandske / hjemmehørende institusjonelle enheter.

 

Enheter uten institusjonell sektorkode

 

0800 Ufordelt sektor

Sektoren består av alle enheter som ikke er klassifisert i institusjonelle sektorer. Koden brukes til interne formål i SSB. Her finner vi blant annet enheter som er vanskelig å klassifisere samt enheter som foreløpig er plassert under kode 0800 før de blir vurdert og gitt sektorkode manuelt.Vedlegg

 

Finansielle foretak som er lovregulert / under tilsyn av Finanstilsynet

Banker

 • Forretningsbanker. Lov om forretningsbanker av 24. mai 1961 (2) Forretningsbankloven.
 • Sparebanker. Lov om sparebanker 24. mai 1961 (1) Sparebankloven.

Kredittforetak og finansieringsselskaper

 • Kredittforetakene. Lov av 10. juni1988 nr. 40 Finansieringsvirksomhetsloven.
 • Finansieringsselskapene. Lov av 10. juni 1988 nr. 40 Finansieringsvirksomhetsloven.

Finansielle holdingsselskaper

 • Finansielle holdingsselskaper. Lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner§ 2a-2 - en finansinstitusjon som er et morselskap.

Andre finansielle foretak unntatt livs og skadeforsikring

 • Verdipapirforetak. Lov om verdipapirhandel § 1-3.
 • Verdipapirfondenes forvaltningsselskaper. Lov om verdipapirfond § 1-3.
 • Verdipapirsentralen. Lov om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) § 1-3.
 • Børser. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 1-3.
 • Autoriserte markedsplasser. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 1-3.
 • Bankenes sikringsfond. Lov om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordning og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner (banksikringsloven)
 • Forsikringsmeglere. Lov 10. juni 2005 nr 41 (forsikringsformidlingsloven) § 2-1.
 • Forsikringsagenter. Lov 10. juni 2005 41, (forsikringsformidlingsloven) kapittel 7.
 • E- pengeforetak. Lov 13. desember 2002 nr. 74 (lov om e-pengeforetak)§ 2-1
 • Betalingsforetak. Lov 10. juni 1988 nr. 40 (lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner) kapittel 4b.
 • Innskuddspensjonsforetak. Lov 10. juni 2005 nr 44 (forsikringsvirksomhetsloven), kapittel 8.

Livs- og skadeforsikring

 • Lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet.
 • Forskrift om forsikringsselskapers kapitalforvaltning 23. april 1997.
 • Pensjonskasseforskriften, forskrift av 19. februar 1993 nr 117 hjemlet i forsikringsvirksomhetsloven.

Kontakt