Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden

Publisert:

Verdien av de noterte aksjene registrert i VPS var nær uendret ved utgangen av 1. kvartal 2017 sammenlignet med kvartalet før. Samtidig økte innlendingers verdipapirgjeld dette kvartalet som følge av at det ble emittert gjeldsverdipapirer både i og utenfor Norge.

 

Etter den sterke økning i aksjeverdiene i 4. kvartal 2016, falt de marginalt i årets første kvartal. Ved utgangen av 1. kvartal 2017 var markedsverdien til de noterte aksjene 2 079 milliarder kroner mot 2 091 milliarder kroner foregående kvartal. Hovedårsaken til fallet er svak nedgang i aksjekursene. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX), som viser prisutviklingen for noterte aksjer, sank i 1. kvartal med 1 prosent til 757,43 poeng ved utgangen dette kvartalet.

Figur 1. Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS. Markedsverdier

1kv. 2015 2kv. 2015 3kv. 2015 4kv. 2015 1kv. 2016 2kv. 2016 3kv. 2016 4kv. 2016 1kv. 2017
Noterte aksjer 1912 1913 1752 1827 1734 1813 1875 2091 2079
Unoterte aksjer 449 470 443 433 433 428 422 438 448
Obligasjoner 1777 1729 1756 1727 1760 1803 1832 1864 1932
Sertifikater 166 174 167 170 182 177 161 156 149

Økning i verdipapirgjelden

Ved utgangen av 1. kvartal 2017 var samlet pålydende verdi av obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge på 2 067 milliarder kroner. Det var en vekst i gjelden på 6,3 prosent sammenlignet med 1. kvartal året før. 87 prosent av gjelden var registrert på norske låntakere.

Innlendinger hadde også en gjeld fra obligasjoner og sertifikater emittert i utlandet på 1 841 milliarder kroner. Sammenlignet med 1. kvartal 2016 økte denne gjelden marginalt, nærmere bestemt med under 1 prosent.

I 1. kvartal 2017 ble det i alt brutto emittert obligasjoner og sertifikater i Norge for 206 milliarder kroner. Dette er 13 prosent mer enn i 1. kvartal 2016. Til sammenlikning var norske låntakeres brutto opptak av gjeldsverdipapirer i utlandet på 343 milliarder kroner, som er hele 32 prosent høyere enn ett år tidligere.

Figur 2. Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdi

Obligasjoner emitert i Norge Sertifikater emitert i Norge Obligasjoner emittert i utlandet Sertifikater emittert i utlandet
1. kv. 2016 97211 84148 86854 172786
2. kv. 2016 122951 79191 79834 91101
3. kv. 2016 78377 55911 50741 192999
4. kv. 2016 107082 68540 44664 212306
1. kv. 2017 137660 68064 119315 223724

Finansielle foretak utsteder og eier flest gjeldspapirer

Andre finansielle foretak enn banker og statsforvaltningen var de største låntakergruppene med henholdsvis 27 prosent og 24 prosent av verdipapirgjelden emittert i Norge i 1. kvartal 2017. Andre finansielle foretak enn banker eier også en betydelig del av verdipapirgjelden emittert i Norge, nærmere bestemt 44 prosent av denne gjelden.

Figur 3. Gjeld fra obligasjoner og sertifikater emittert i Norge etter utstedere og registrerte eiere i 1. kvartal 2017. Markedsverdi

Utsteder/låntaker Registrert eier/långiver
Utlandet 11.8 25.0
Husholdninger 0.0 0.5
Ideelle organisasjoner 0.0 0.3
Kommuneforvaltningen 7.2 0.5
Stats- og trygdeforvaltningen 24.1 6.9
Andre finansielle foretak 26.9 43.5
Banker 16.0 20.6
Ikke-finansielle foretak 14.0 2.8

Obligasjoner fordelt på ulike typer sikkerhet

I overkant av 41 prosent av den utestående obligasjonsgjelden som er emittert i Norge ved utgangen av 1. kvartal er usikrede lån. Til sammenligning utgjør obligasjoner med fortrinnsrett 27 prosent og obligasjoner med garanti fra offentlig forvaltning 22 prosent.

Finansielle foretak er den klart største eieren innenfor de ulike typene sikkerhet, med unntak av obligasjoner med garanti fra offentlig forvaltning og obligasjoner med annen sikkerhet. For obligasjoner med garanti fra offentlig forvaltning har utlandet den største eierandelen, mens for obligasjoner med annen sikkerhet har finansielle foretak og utlandet omtrent like stor eierandel.

Obligasjonsgjeld etter eiersektor og type sikkerhet

Ny statistikkbanktabell for obligasjonsgjeld etter eiersektor og type sikkerhet publiseres første gang med tall fra og med 1. kvartal 2016.

 

Kontakt