Svakere resultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2020 var på 4,8 milliarder kroner. Dette er 8,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 9,7 milliarder, noe som reduserer resultatet i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,08 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, viser nye tall fra Banker og kredittforetak. Totalresultatet var 4,2 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -0,7 milliarder kroner.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i første kvartal 2020 var 23,9 milliarder kroner. Dette er 2,6 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,41 prosent i første kvartal 2020. Denne andelen er 0,01 prosentpoeng høyere enn i samme periode i 2019.

Økte kredittap på utlån

Bankenes samlede kredittap på utlån var 11,1 milliarder kroner i første kvartal 2020. Dette er 9,7 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,22 prosent, dette er 0,20 prosentpoeng høyere enn i første kvartal i fjor.

Kredittap på utlån inkluderer konstaterte utlånstap, øvrige kredittap som ikke er fraregnet i balansen og kredittap på ubenyttet utlånsramme. Av de samlede kredittapene på utlån i første kvartal 2020 var 0,8 milliarder kroner konstaterte tap, dette er kun en økning på 52 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. Øvrige balanseførte kredittap utgjorde 9,8 milliarder kroner, dette er 9,2 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. De balanseførte utlånstapene inkluderer endringer i tapsnedskrivninger på utlån vurdert til amortisert kost og verdiendringer som følge av endring i kredittrisiko på utlån vurdert til virkelig verdi. Kredittap på ubenyttet utlånsramme var 0,5 milliarder kroner i første kvartal 2020, sammenlignet med 34 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 0,8 milliarder i første kvartal 2020. Dette er 1,5 milliarder kroner lavere enn i første kvartal 2019. Det er nærliggende å anta at redusert netto verdiendring og gevinst på finansielle instrumenter, samt økte kredittap på utlån for bankene, skyldes den usikre økonomiske situasjonen som følge av koronapandemien.

Lavere andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av første kvartal 2020 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 52,0 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med første kvartal 2019, har denne andelen sunket med 7,2 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig økt med 2,6 prosentpoeng til 17,5 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 65,1 prosent ved utgangen av første kvartal 2020. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 12,7 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med første kvartal 2019 har innskuddsandelen falt med 5,8 prosentpoeng, og verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen har falt med 0,8 prosentpoeng.

Økt rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 1,0 milliard kroner i første kvartal 2020. Dette er 0,4 milliarder kroner lavere enn samme periode i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet 0,04 prosent.

Kredittforetakenes rentenetto var på 4,4 milliarder kroner i første kvartal 2020. Dette er en økning på 0,5 milliarder kroner fra samme periode i 2019.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 74,2 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av første kvartal 2020. Denne andelen har falt med 4,1 prosentpoeng, sammenlignet med samme periode i 2019. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 66,3 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av første kvartal 2020.

 

Kontakt