Notater 2016/09

Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikk

Omlegging av pengemengdestatistikken

Beholdningene, transaksjonene og vekstratene i pengemengden endret seg som følge av omleggingen av pengemengdestatistikken i 2014/2015. Dette notatet omtaler konsekvensene for beholdningsnivåer i pengemengden.

Beholdningene, transaksjonene og vekstratene i pengemengden endret seg som følge av omleggingen av pengemengdestatistikken i 2014/2015. Dette notatet omtaler konsekvensene for beholdningsnivåer i pengemengden. Metode for beregning av transaksjoner og vekstrater er uendret. Virkningen på transaksjoner og vekstrater omtales derfor ikke særskilt i dette dokumentet, men det er gjort rede for beregning av bruddstørrelser som ble benyttet ved utregning av transaksjoner for periodene etter innføring av nye innskuddsspesifikasjoner. En grundigere gjennomgang av metoder og internasjonale standarder finnes i publikasjonen Pengemengdestatistikken - Kilder og metoder innenfor rammen av internasjonale standarder (Tangen 2014).

I det nye rammeverket for pengemengdestatistikken inngår M3 som hovedaggregat i pengemengden. M1 og M2 er videreført som delmengder. Aggregatene M1, M2 og M3 publiseres fordelt på sektor. M3 fordeles i tillegg på finansobjekt. Basispengemengden M0 er ikke påvirket av omleggingen.

Beholdningene i pengemengdeaggregatet M3 ligger på et lavere nivå sammenlignet med det tidligere publiserte hovedaggregatet M2. Nye definisjoner av penge-holdende sektorer og pengeutstedende sektorer, som følge av endret finansobjekts-omfang i pengemengden, bidro til dette. Endringer i sektoromfang påvirket også beholdningsnivået på nettofordringene overfor pengenøytrale sektorer.

Tidsseriene som omtales i notatet strekker seg fra perioden januar 2008 til mars 2015 der annet ikke er oppgitt. Valg av startperiode for tidsserier i den nye pengemengdestatistikken begrunnes i nytt regelverk av 2007, som åpnet for finansiering av boliglån ved opptak av obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF). Etter at Finansdepartementet høsten 2008 lanserte bytte av statspapirer mot OMF med bankene, ble det etablert en rekke nye kredittforetak som fikk økt betydning for pengemengden.

Fra og med april 2015 ble det innført nye innskuddsspesifikasjoner i balanse-rapporteringen og det oppsto et brudd i beholdningsserier der innskudd inngikk. Beholdningstall fra periodene før april 2015 er derfor ikke sammenlignbare med senere perioder. Som følge av ny innskuddsavgrensning ble alle transaksjons-beregninger bruddkorrigert i perioden april 2015. Vekstserier er dermed sammenlignbare tilbake til januar 2009. Bruddet i beholdningsserier medførte ingen endring i tidligere publiserte tidsserier og er omtalt i et eget kapittel.

Det ble opprettet nye statistikkbanktabeller i forbindelse med omleggingen av pengemengdestatistikken. Disse tabellene inneholder serier for den nye statistikken. I vedlegg til notatet vises utvalgte tidsserier som tallfester effektene omtalt i dokumentet.

Om publikasjonen

Tittel

Omlegging av pengemengdestatistikken. Dokumentasjon av endringer fra tidligere publisert statistikk

Ansvarlige

Katharina Østensen, Camilla Høstmark, Marit Mathiesen

Serie og -nummer

Notater 2016/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9315-3

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt