Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene

Publisert:

Pensjonskassene hadde et verdijustert resultat på minus 6,1 milliarder kroner i 2018, en nedgang på 28,4 milliarder fra året før. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

De realiserte og urealiserte tapene på finansielle eiendeler var på totalt minus 8,1 milliarder kroner i 2018. Tilsvarende tall for 2017 var på 19,6 milliarder kroner, viser statistikken over pensjonskassene

Høyere premieinntekter

Premieinntektene var på 15,9 milliarder kroner i 2018. Dette er en økning på 11,5 prosent fra 2017. Erstatninger og endringer i erstatningsavsetninger viser en økning fra 8,8 milliarder kroner i 2017 til 10,4 milliarder kroner i 2018. Dette tilsvarer en økning på 17,6 prosent.

Liten økning i forvaltningskapitalen

Forvaltningskapitalen til pensjonskassene økte med 0,6 prosent i 2018 til 362,7 milliarder kroner. Dette er en mindre oppgang enn hva som har vært gjeldene de seneste årene, og skyldes i hovedsak den svake utviklingen på verdipapirmarkedene. Tilsvarende tall for 2017 og 2016 var på henholdsvis 8,7 prosent og 5,7 prosent.

Pensjonskassene hadde plassert 92,1 prosent av forvaltningskapitalen i verdipapirer ved utgangen av 2018. Beholdningen av aksjer, andeler og egenkapitalbevis utgjorde 190,9 milliarder kroner, mens beholdningen på obligasjoner og sertifikater var på 143 milliarder kroner.

 

Figur 1. Pensjonskassenes allokering av eiendeler

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Obligasjoner og sertifikater 91921 96428 99879 113513 115292 123726 132316 137571 137989 143645 143071
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 51683 73498 89351 79531 95418 116770 135351 152224 168729 188958 190878

Kontakt