Godt resultat for pensjonskassene

Publisert:

Pensjonskassene hadde en økning i verdijustert resultat på 10,2 milliarder kroner fra 2016 til 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

De realiserte og urealiserte gevinstene på finansielle eiendeler var på totalt 19,6 milliarder kroner i 2017, viser statistikken over pensjonsfond. Tilsvarende tall året før var på 9,9 milliarder kroner.

Nedgang i pensjonskassenes premieinntekter

Fra 2016 til 2017 hadde pensjonskassene en nedgang i premieinntekter på 5,5 prosent til 14,3 milliarder kroner. Samtidig gikk brutto utbetalte pensjoner opp 5,6 prosent og endte på 8,6 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

De forsikringsmessige avsetningene gikk fra 19,5 milliarder kroner i 2016 til 26,9 milliarder i 2017, som utgjør en oppgang på 38,2 prosent.

Økning i aksjer og andeler i verdipapirfond

Forvaltningskapitalen til pensjonskassene økte med 28,8 milliarder til 360,6 milliarder kroner i 2017. Det innebærer en oppgang på 8,7 prosent i forhold til året før. Aksjer og andeler i verdipapirfond økte med 12,1 prosent i 2017, til 190 milliarder kroner. Dette utgjør 52,7 prosent av den totale forvaltningskapitalen. Obligasjoner utgjør i samme periode 39,8 prosent av forvaltningskapitalen.

De forsikringsmessige avsetningene var 317,1 milliarder kroner i 2017. Dette er en oppgang på 7,8 prosent fra 2016.

Figur 1. Pensjonskassenes allokering av eiendeler

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Obligasjoner og sertifikater 91921 96428 99879 113513 115292 123726 132316 137571 137989 143645
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 51683 73498 89351 79531 95418 116770 135605 153153 169556 190058

Kontakt