Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader t.o.m tredje kvartal 2019 var på 42,7 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,78 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 41,7 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -1,3 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Banker og kredittforetak

Økt rentenetto

Bankenes akkumulerte rentenetto i de tre første kvartalene i 2019 var 66,1 milliarder kroner. Dette er 5,8 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var den akkumulerte rentenettoen 1,21 prosent ved slutten av tredje kvartal 2019. Denne andelen er 0,04 prosentpoeng høyere enn for samme periode i 2018.

Noe høyere utlånstap

I de tre første kvartalene i 2019 var bankenes samlede kredittap på utlån 5,5 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene t.o.m tredje kvartal 0,11 prosent, dette er 0,05 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 5,4 milliarder t.o.m tredje kvartal 2019. Dette er 0,8 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Lavere andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av tredje kvartal 2019 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 57,6 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med samme periode i 2018, har denne andelen sunket med 1,8 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 0,1 prosentpoeng til 15,5 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 69,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2019. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 14,0 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2018 har innskuddsandelen falt med 2,3 prosentpoeng, mens verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen har økt med 0,8 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av tredje kvartal 2019 var 60,0 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 25,3 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Marginalt høyere rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 6,4 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde det akkumulerte resultatet 0,28 prosent.

Akkumulert rentenetto t.o.m. tredje kvartal 2019 var på 12,2 milliarder kroner. Dette er en marginal økning sammenlignet med samme periode i 2018.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 73,5 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av tredje kvartal 2019. Denne andelen har falt med 1,3 prosentpoeng, sammenlignet med samme periode i 2018. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 65,9 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av tredje kvartal 2019.

Kontakt