Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,59 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, , viser nye tall fra statistikken Banker og kredittforetak. Totalresultatet var 31,1 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -0,6 milliarder kroner.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i første halvår 2019 var 43,2 milliarder kroner. Dette er 3,9 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,80 prosent i første halvår 2019. Denne andelen er 0,04 prosentpoeng høyere enn første halvår i 2018.

Lave utlånstap

Bankenes samlede kredittap på utlån var på 2,7 milliarder kroner i første halvår 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første halvår 2019 0,05 prosent, 0,02 prosentpoeng høyere enn på samme tid i fjor.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 4,2 milliarder kroner i første halvår 2019. Dette er 0,8 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor.

Økt andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av første halvår 2019 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 56,8 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med første halvår 2018, har denne andelen sunket med 1,5 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig økt med 0,3 prosentpoeng til 16,9 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 71,1 prosent ved utgangen av første halvår 2019. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 13,4 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2018 har innskuddsandelen sunket med 0,5 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første halvår 2019 var 58,0 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 24,3 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Lavere rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 4,2 milliarder kroner i første halvår 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i første halvår 2019 0,19 prosent.

Rentenettoen for kredittforetakene i første halvår 2019 var på 7,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 0,4 milliarder kroner fra samme periode i 2018. Hovedårsaken til dette er at rentekostnadene økte mer enn renteinntektene .

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 73,7 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av første halvår 2019. Denne andelen har sunket med 1,4 prosentpoeng, sammenlignet med samme periode i 2018. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 65,6 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av første halvår 2019.

Innrapportering av data 

Kontakt