Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2019 var på 13,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 2,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,25 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, viser nye tall fra statistikken Banker og kredittforetak. Totalresultatet var 13,2 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -0,3 milliarder kroner.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i første kvartal 2019 var 21,3 milliarder kroner. Dette er 2,4 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,40 prosent i første kvartal 2019. Denne andelen er 0,03 prosentpoeng høyere enn første kvartal i 2018.

Lave utlånstap

Bankenes samlede kredittap på utlån var på 1,3 milliarder kroner i første kvartal 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første kvartal 2019 kun 0,03 prosent.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 2,2 milliarder kroner i første kvartal 2019.

På grunn av omleggingen i innrapporteringen til bankstatistikken og innføringen av regnskapsprinsippene i IFRS 9, er ikke kredittap på utlån og netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter direkte sammenlignbare med tidsserier før 2018.

Økt andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av første kvartal 2019 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 59,2 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av første kvartal 2018, har denne andelen økt med 1,2 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig sunket med 2,0 prosentpoeng til 14,9 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 70,9 prosent ved utgangen av første kvartal 2019. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 13,5 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av første kvartal 2018 har innskuddsandelen økt med 0,4 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første kvartal 2019 var 57,0 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 24,1 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Lavere rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 1,4 milliarder kroner i første kvartal 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i første kvartal 2019 0,06 prosent.

Rentenettoen for kredittforetakene i første kvartal 2019 var på 3,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 0,6 milliarder kroner fra samme periode i 2018. Hovedårsaken til dette er at renteinntektene er 0,6 milliarder kroner lavere i første kvartal 2019 enn på samme tidspunkt i 2018.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 78,3 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av første kvartal 2019. Denne andelen har økt med 4,7 prosentpoeng, sammenlignet med samme periode i 2018. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 65,7 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av første kvartal 2019.

Innrapportering av data