Godt resultat for bankene

Publisert:

Bankenes akkumulerte resultat før skatt t.o.m. tredje kvartal 2017 var på 42,9 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder kroner fra samme periode i 2016. Høyere rentenetto og mindre tap på utlån bidro til det gode resultatet.

Resultatet før skatt hittil i år t.o.m. tredje kvartal 2017 utgjorde 0,86 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, som er 0,06 prosentpoeng mer enn i samme periode i 2016, viser nye tall fra statistikken Banker.

Økt rentenetto

Bankenes akkumulerte rentenetto i de tre første kvartalene i 2017 var 57,4 milliarder kroner. Dette er 5,0 milliarder kroner mer enn i samme periode i 2016. Økningen skyldes hovedsakelig høyere renteinntekter. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var den akkumulerte rentenettoen t.o.m. tredje kvartal 2017 på 1,15 prosent. Denne andelen er 0,09 prosentpoeng høyere enn i samme periode i 2016.

Lavere nettogevinst og mindre tap på utlån

Bankenes samlede nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter var 3,9 milliarder kroner hittil i år t.o.m. tredje kvartal 2017. Dette er 0,7 milliarder kroner mindre enn i samme periode i 2016.

I de tre første kvartalene i 2017, var bankenes samlede tap på utlån 3,8 milliarder kroner, 5,0 milliarder kroner mindre enn i samme periode året før. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene t.o.m. tredje kvartal 2017 kun 0,08 prosent, dette er en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra samme periode i 2016.

Stabil andel fordringer på kunder og høyere innskuddsandel

Ved utgangen av tredje kvartal 2017 utgjorde utlån til og andre fordringer på kunder 56,7 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2016, har denne andelen økt med 2,0 prosentpoeng. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 1,6 prosentpoeng til 15,9 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd, sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 70,6 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2017. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 12,2 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av tredje kvartal 2016 har innskuddsandelen økt med 3,1 prosentpoeng, mens andelen sertifikater og obligasjoner har falt med 0,6 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av tredje kvartal 2017 var 55,7 prosent av bankenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld, samt 26,9 prosent av totale mottatte innskudd i utenlandsk valuta.

Bedre resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes akkumulerte resultat før skatt var på 4,9 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2017. Dette er mer enn i samme periode i 2016, da kredittforetakenes resultat før skatt var på 4,4 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde det akkumulerte resultatet t.o.m. tredje kvartal 2017 0,24 prosent. Denne andelen er 0,02 prosentpoeng høyere enn i samme periode i 2016.

Forbedringen i kredittforetakenes akkumulerte resultat følger primært av økt rentenetto. Denne var på 12,6 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2017, mot 11,1 milliarder kroner i samme periode året før. I de tre første kvartalene i 2017 bidro samlet nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter til å redusere resultatet. Disse postene var samlet på -3,1 milliarder, mot -2,3 milliarder kroner i samme periode året før. Kredittforetakenes tap på utlån hittil i år var 0,9 milliarder kroner t.o.m. tredje kvartal 2017.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelda utgjorde 72,8 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av tredje kvartal 2017, en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra utgangen av tredje kvartal 2016. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var 67,0 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av tredje kvartal 2017.