Godt halvår for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før skatt i første halvår 2017 var på 28,4 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner fra samme halvår i 2016. Høyere rentenetto og lavere tapsavsetninger bidro til det gode resultatet.

Resultatet før skatt utgjorde 0,57 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital i første halvår 2017, som er 0,02 prosentpoeng mer enn i første halvår 2016, viser nye tall fra statistikken Banker.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i første halvår 2017 var 37,5 milliarder kroner. Dette er 3,1 milliarder kroner mer enn i første halvår i 2016. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 0,75 prosent i første halvår 2017. Denne andelen er 0,05 prosentpoeng høyere enn i første halvår 2016.

Høyere nettogevinst og lavere utlånstap

Bankenes samlede nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter var 2,8 milliarder kroner i første halvår 2017. Dette er 0,9 milliarder kroner mer enn i første halvår 2016.

I første halvår 2017 var bankenes samlede tap på utlån 1,9 milliarder kroner, 3,5 milliarder kroner mindre enn i samme halvår i fjor. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i første halvår 2017 kun 0,04 prosent, som er en nedgang på 0,07 prosentpoeng fra første halvår i 2016.

Økt andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av første halvår 2017 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 56,9 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2016, har denne andelen økt med 2,2 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 1,9 prosentpoeng til 16,2 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd, sertifikater og obligasjoner. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 70,7 prosent ved utgangen av første halvår 2017. Sertifikater og obligasjoner utgjorde på samme tidspunkt 12,2 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av første halvår 2016 har innskuddsandelen økt med 2,7 prosentpoeng, mens andelen sertifikater og obligasjoner har falt med 0,7 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av første halvår 2017 var 54,2 prosent av bankenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld, samt 26,2 prosent av totale mottatte innskudd i utenlandsk valuta.

Lavere resultat for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før skatt var på 2,9 milliarder kroner i første halvår 2017. Dette er lavere enn i samme halvår i 2016, da kredittforetakenes resultat før skatt var på 3,4 milliarder kroner. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i første halvår 2017 0,14 prosent. Denne andelen er 0,03 prosentpoeng lavere enn i samme halvår i 2016.

Et stort bidrag til nedgangen i kredittforetakenes resultat var en samlet nettoverdiendring og nettogevinst på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter på -2,8 milliarder kroner, mot -1,0 milliarder kroner i resultatet i samme halvår i 2016. Rentenettoen for kredittforetakene var på 8,1 milliarder kroner i første halvår 2017. Dette er 0,5 milliarder kroner mer enn i første halvår 2016. Kredittforetakenes tap på utlån var kun 100 millioner kroner i første halvår 2017.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er sertifikater og obligasjoner. Sertifikat- og obligasjonsgjelda utgjorde 73,1 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av første halvår 2017, en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra utgangen av første halvår 2016. Av kredittforetakenes totale sertifikat- og obligasjonsgjeld var 67,9 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av første halvår 2017.