Godt årsresultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 8,0 milliarder kroner, sammenlignet med 2018.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 1,13 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital. Totalresultatet var 61,8 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde -0,6 milliarder kroner.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i 2019 var 90,3 milliarder kroner. Dette er 8,0 milliarder kroner mer enn i 2018. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,65 prosent i 2019. Denne andelen er 0,05 prosentpoeng høyere enn i 2018.

Lave utlånstap

Bankenes samlede kredittap på utlån var 9,6 milliarder kroner i 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene 0,17 prosent, dette er 0,08 prosentpoeng høyere enn i 2018.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 5,5 milliarder i 2019. Dette er 0,3 milliarder kroner mer enn i 2018.

Lavere andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av 2019 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 58,5 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med 2018, har denne andelen sunket med 1,4 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig falt med 0,5 prosentpoeng til 15,8 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 68,8 prosent ved utgangen av 2019. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 14,0 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med 2018 har innskuddsandelen falt med 2,8 prosentpoeng, mens verdipapirgjeldas andel av forvaltningskapitalen har økt med 1,2 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av 2019 var 58,4 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 23,4 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Marginalt lavere rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 8,2 milliarder kroner i 2019. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet 0,35 prosent.

Kredittforetakenes rentenetto var på 16,4 milliarder kroner i 2019. Dette er en marginal nedgang sammenlignet med 2018.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 72,4 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av 2019. Denne andelen har falt med 3,2 prosentpoeng, sammenlignet med 2018. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 66,0 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av 2019.

Kontakt