Godt årsresultat for bankene

Publisert:

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2018 var på 50,9 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 5,4 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

Resultatet før andre inntekter og kostnader utgjorde 0,99 prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital, viser nye tall fra statistikken Banker og kredittforetak.

Totalresultatet var 51,5 milliarder kroner, mens andre inntekter og kostnader utgjorde 0,6 milliarder kroner.

Økt rentenetto

Bankenes rentenetto i 2018 var 82,3 milliarder kroner. Dette er 5,4 milliarder kroner mer enn i 2017. Økningen skyldes at renteinntektene økte mer enn rentekostnadene.

Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital var rentenettoen 1,59 prosent i 2018. Denne andelen er 0,07 prosentpoeng høyere enn i 2017.

Lave utlånstap

Bankenes samlede kredittap på utlån var på 5,1 milliarder kroner i 2018. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde utlånstapene i 2018 kun 0,09 prosent.

Bankenes samlede netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter var 5,2 milliarder kroner i 2018.

På grunn av omleggingen i innrapporteringen til bankstatistikken og innføringen av regnskapsprinsippene i IFRS 9, er ikke kredittap på utlån og netto verdiendringer og gevinst/tap på finansielle instrumenter direkte sammenlignbare med tidsserier før 2018.

Økt andel fordringer på kunder og innskuddsandel

Ved utgangen av 2018 utgjorde utlån og andre fordringer på kunder 59,9 prosent av bankenes eiendeler. Sammenlignet med utgangen av 2017, har denne andelen økt med 3,4 prosentpoeng. Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner som andel av eiendeler har samtidig sunket med 0,6 prosentpoeng til 16,3 prosent.

Bankenes finansiering består for det meste av innskudd og verdipapirgjeld. Innskuddene er den største finansieringskilden, med en andel av forvaltningskapitalen på 71,6 prosent ved utgangen av 2018. Verdipapirgjelda utgjorde på samme tidspunkt 12,8 prosent av forvaltningskapitalen. Sammenlignet med utgangen av 2017 har innskuddsandelen økt med 1,9 prosentpoeng.

Endringer i valutakurser påvirker størrelsen på balanseposter i utenlandsk valuta. Ved utgangen av 2018 var 53,8 prosent av bankenes totale verdipapirgjeld, samt 26,5 prosent av totale mottatte bankinnskudd i utenlandsk valuta.

Lavere rentenetto for kredittforetakene

Kredittforetakenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 6,6 milliarder kroner i 2018. Målt som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde resultatet i 2018 0,31 prosent.

Rentenettoen for kredittforetakene i 2018 var på 16,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,0 milliarder kroner fra 2017. Hovedårsaken til dette er at rentekostnadene økte med 3,3 milliarder fra 2017 til 2018.

Kredittforetakenes største finansieringskilde er verdipapirgjeld. Dette utgjorde 75,6 prosent av kredittforetakenes forvaltningskapital ved utgangen av 2018. Av kredittforetakenes totale verdipapirgjeld var 66,6 prosent i utenlandsk valuta ved utgangen av 2018.

Innrapportering av data