Fortsatt økning i pensjonskassenes resultat

Publisert:

Resultatet for pensjonskassene var på 3,7 milliarder kroner i 2016 mot 2,8 milliarder året før. En av hovedgrunnene til denne økningen er bedre avkastning på verdipapirene i 2016.

Ifølge statistikken om pensjonskasser  var de realiserte og urealiserte gevinstene på finansielle eiendeler på 10,1 milliarder kroner i 2016, mens tilsvarende tall året før var 5 milliarder.

Nedgang i premieinntektene

Fra 2015 til 2016 hadde pensjonskassene en nedgang i premieinntektene på 34 prosent. Grunnen til dette er nedgangen i overføring av premiereserve fra andre. Disse overføringene falt fra 7,6 milliarder kroner i 2015 til 315 millioner året etter.

De forsikringsmessige avsetningene ble i samme periode redusert med  17,6 prosent fra 23,6 milliarder til 19,5 milliarder kroner.

Økning i aksjer og andeler i verdipapirfond

Pensjonskassenes forvaltningskapital økte med 17,8 milliarder kroner til 331,8 milliarder i 2016. Det innebærer en oppgang på 5,7 prosent i forhold til året før. Aksjer og andeler i verdipapirfond økte med 10,7 prosent i 2016, til 169,5 milliarder kroner. Dette utgjorde 51,1 prosent av den totale forvaltningskapitalen. Obligasjoner og sertifikater utgjorde på samme tidspunkt 41,6 prosent av forvaltningskapitalen.

De forsikringsmessige avsetningene var 294,1 milliarder kroner i 2016. Dette er en oppgang på 5 prosent fra året før. 

Figur 1. Pensjonskassenes allokering av eiendeler

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Obligasjoner og sertifikater 57964 66548 68034 72453 79586 91921 96428 99879 113513 115292 123726 132316 137571 137989
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 26494 38461 49763 62547 71305 51683 73498 89351 79531 95418 116770 135605 153153 169494

Kontakt