85226_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/yrkeaku/aar
85226
Yrkesfordelte tall etter revidert klassifisering
statistikk
2012-04-26T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
yrkeaku, Yrker, arbeidskraftundersøkelsen, sysselsatte, yrker (for eksempel sykepleiere, kokker, bilmekanikere), offentlig sektor, privat sektorSysselsetting, Arbeid og lønn
true

Yrker, arbeidskraftundersøkelsen2011

Innhold

Publisert:

Yrkesfordelte tall etter revidert klassifisering

SSB har fra 2011 tatt i bruk en revidert standard for yrkesklassifisering basert på internasjonale retningslinjer, kalt STYRK-08. De yrkesfordelte tallene fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for 2011 vil derfor ikke være sammenlignbare med tall for tidligere år.

Den reviderte standarden har den samme hovedinndelingen i ti yrkesfelt som den gamle.

Når det gjelder endringer, er det hovedsakelig tre viktige endringer innenfor den reviderte standarden. For det første skal likhet i arbeidsoppgaver nå telle mer enn kompetansenivå målt ved utdanning. Det betyr at alle lærere og sykepleiere samles i yrkesfeltet akademiske yrker. Tidligere var mange også gruppert i yrkesfeltet høyskoleyrker.

En annen endring er at detaljeringsgraden av ulike operatøryrker i industrien er redusert. I tillegg har det har kommet til flere nye yrkesgrupper, blant annet innenfor IKT, helse og kontor.

For 1. kvartal 2011 er yrke kodet både etter gammel (STYRK) og revidert yrkesstandard (STYRK-08). På grunnlag av denne dobbeltkodingen har vi beregnet overgangsnøkler mellom gammel og ny standard. Tallene for STYRK (gammel standard) er beregnet på denne måten, og tabellen under viser at utslaget av å samle alle lærere og sykepleiere på yrkesfelt 2, akademiske yrker, blir stort. De øvrige endringer vil i større grad ha en innvirkning når man ser på grupper innenfor de ulike yrkesfelt.

Sysselsatte fordelt på yrke, etter STYRK-08 og STYRK. årsgjennomsnitt. 2011
  STYRK-08 STYRK (gammel standard)
  1 000     Prosent 1 000 Prosent
I alt 2 543  100 2 543  100
1 Lederyrker  165 6  170 7
2 Akademiske yrker  642 25  339 13
3 Høyskoleyrker  418 16  643 25
4 Kontoryrker  171 7  169 7
5 Salgs- og serviceyrker  557 22  600 24
6 Bønder, fiskere o.l. 53 2 53 2
7 Håndverkere  242 9  252 10
8 Operatører, sjåfører o.l.  168 7  178 7
9 Andre yrker  127 5  136 5

Forskjeller mellom gammel og ny standard

Den reviderte standarden resulterer i noe færre ledere. Det skyldes i hovedsak at ledere av små butikker/kiosker er blitt flyttet til yrkesfeltet salgs- og serviceyrker. Høyere tall for akademiske yrker og lavere tall for høyskoleyrker skyldes som nevnt at alle lærere og sykepleiere er blitt flyttet til gruppen akademiske yrker. Kontoryrker har fått en mer detaljert inndeling, uten at antallet samlet sett er blitt vesentlig endret. Antallet i yrkesfeltet salgs- og serviceyrker er redusert. Det skjer hovedsakelig som følge av at en del yrker er blitt flyttet til høyskoleyrker. Blant annet gjelder dette engrosselgere, helsesekretærer, ambulansepersonell og miljøarbeidere.

Det lavere tallet for håndverkere skyldes i hovedsak at arbeidslederne i bygg og anlegg, samt fotografer, er flyttet til høyskoleyrker. Flyttingen av arbeidsledere har også medført til et lavere tall for gruppen operatører, sjåfører mv. For gruppen andre yrker skyldes det lavere tallet i hovedsak at renholdsledere er flyttet til salgs- og serviceyrker.

Endringstall og statistisk usikkerhet

Som nevnt kan ikke tall for sysselsatte etter den reviderte yrkesstandarden sammenlignes direkte med tidligere tall, som er basert på den gamle standarden. Dobbeltkodingen av yrke etter både revidert og gammel standard for 1. kvartal 2011 gir imidlertid et bilde av utslaget på tallene ved skifte av standard. Det viser seg for eksempel at særlig tallene for ledere etter gammel standard viser en usannsynlig sterk vekst, 23 000 fra 1. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011. Økningen er signifikant større enn null, altså utenfor feilmarginen. Det er imidlertid en betydelig statistisk utvalgsusikkerhet knyttet til størrelsen på dette endringstallet. Tilfeldigheter ved sammensetningen av utvalget over tid har trolig medført at tallet på ledere for 2010 i noen grad er blitt for lavt estimert, mens tallet for 2011 i noen grad er blitt for høyt estimert. Økt frafall i undersøkelsen kan også ha bidratt i samme retning.

Tabeller: