1598_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnsos/aar
1598
Årslønna økte med 6,4 prosent
statistikk
2003-05-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnsos, Lønn for ansatte i personlige tjenester, interesseorganisasjoner, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, renserier, frisører, skjønnhetspleie, begravelsesbyråerLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i personlige tjenester1. oktober 2002

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Årslønna økte med 6,4 prosent

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester hadde i gjennomsnitt en beregnet årslønn på 332 100 kroner i 2002. Dette var 20 000 kroner eller 6,4 prosent mer enn året før.

Høyest beregnet årslønn hadde ansatte i interesseorganisasjoner med et gjennomsnitt på 349 200 kroner, en vekst på 6,8 prosent fra 2001. Til sammenligning hadde ansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet en årslønn på 269 800 kroner, en vekst på 4,8 prosent. Ansatte i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport hadde en årslønn på 342 400 kroner, mens ansatte i annen personlig tjenesteyting hadde en årslønn på 256 700 kroner. Dette tilsvarte en vekst på henholdsvis 6,1 prosent og 6,0 prosent.

Beregnet årslønn tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for 12 måneder i året, slik at feriepengetillegg ikke inkluderes. Årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, samt bonuser og provisjon. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. I beregningen benyttes informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken per 1. oktober.

Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester1. Beregnet gjennomsnittlig
årslønn, etter næring. 2001-2002. Kr og endring i prosent
  Beregnet årslønn
  2001 20022 Endring i prosent
Sosiale og personlige tjenester i alt          312 100               332 100 6,4
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  257 300  269 800 4,8
Interesseorganisasjoner  327 100  349 200 6,8
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport  322 700  342 400 6,1
Annen personlig tjenesteyting  242 100  256 700 6,0
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Månedsfortjenesten økte med 7 prosent

Gjennomsnittlig månedsfortjeneste er hovedbegrepet i lønnsstatistikken. Månedsfortjeneste i alt omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjeneste i alt. Veksten i månedsfortjeneste kan avvike noe fra veksten i årslønn. Månedsfortjenestene blir sammenlignet på et valgt tidspunkt hvert år, mens årslønn måler endringene mellom kalenderår. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for alle heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester utgjorde 28 100 kroner per 1. oktober 2002. Dette tilsvarte en økning på 1 800 kroner eller 7 prosent fra samme tidspunkt året før.

Interesseorganisasjoner: 7,6 prosent lønnsøkning

Interesseorganisasjoner omfatter blant annet næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammenslutninger, arbeidstakerorganisasjoner, religiøse og partipolitiske organisasjoner.

Månedsfortjenesten for ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner var på drøyt 34 900 kroner, mot 30 400 kroner for ansatte i arbeidstakerorganisasjoner. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 2 200 kroner eller 6,9 prosent for ansatte i arbeidsgiverorganisasjoner fra oktober 2001. I samme periode hadde ansatte i arbeidstakerorganisasjoner en lønnsvekst på 2 300 kroner eller 8,2 prosent.

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport: 6,5 prosent lønnsøkning

Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport omfatter radio- og fjernsynsdrift, nyhetsbyråer, video- og filmproduksjon og annen underholdningsvirksomhet.

Heltidsansatte i radio og fjernsyn, film, video og nyhetsbyråer hadde en månedsfortjeneste på 30 400 kroner, en økning på om lag 1 500 kroner eller 5,1 prosent fra året før. Majoriteten av de heltidsansatte var ansatt i yrker med krav til høyere utdanning. Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 30 100 kroner, en vekst på 1 800 kroner eller 6,3 prosent. Til sammenligning hadde heltidsansatte i kontor-, salgs- og serviceyrker en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 24 700 kroner, en økning på 1 600 kroner eller 6,9 prosent.

Annen personlig tjenesteyting: 6,7 prosent lønnsøkning

Annen personlig tjenesteyting omfatter blant annet vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie. Ansatte i vaskeri- og renserivirksomhet hadde en månedsfortjeneste på 20 700 kroner som er vel 1 900 kroner mer enn på samme tidspunkt året før. Heltidsansatte i frisering og annen skjønnhetspleie hadde til sammenligning 20 700 kroner, en vekst på 400 kroner. For denne gruppen var veksten i utbetalt avtalt lønn betydelig høyere, med knapt 900 kroner.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 19 260 heltidsansatte og 7 304 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2002 dekker statistikken om lag 72 700 sysselsatte lønnstakere i sosiale og personlige tjenester.

Ved innhenting av opplysninger om yrker er Standard for yrkesklassifisering tatt i bruk for deler av næringen. Denne omleggingen medfører at tabellene som omhandler yrker er noe mindre detaljerte enn ved tidligere frigivninger.

Tabeller: