92597_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkomm/aar
92597
6 prosent lønnsvekst for kommuneansatte
statistikk
2013-03-13T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnkomm, Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhetLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet1. desember 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

6 prosent lønnsvekst for kommuneansatte

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 38 600 kroner per 1. desember 2012. Dette er 2 200 kroner, eller 6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter næring. Gjennomsnittlig månedslønn per desember. Kroner og endring i prosent
Månedslønn
201120122011 - 2012
Kommunal og fylkeskommunal virksomhet i alt36 40038 6006,0
Administrasjon og forvaltning39 40041 7005,8
Undervisning38 60040 9006,0
Helsetjenester36 30038 5006,1
Pleie og sosial omsorg, barnehager mv.32 80034 9006,4
Pleie og omsorg i institusjon34 90037 2006,6
Omsorg uten botilbud, barnehager mv.31 80033 8006,3
Barnehager30 10031 9006,0

Heltidsansatte kvinner hadde 37 700 kroner i månedslønn, mens tilsvarende beløp for menn var 40 300 kroner. Lønnsveksten fra desember 2011 til desember 2012 var 6,2 prosent for kvinner og 5,5 prosent for menn.

2 100 kroner mer for ansatte i pleie- og omsorg

Heltidsansatte i sykehjem, aldershjem, bofellesskap og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 37 200 kroner per desember 2012. Dette er 2 300 kroner, eller 6,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte sykepleiere ved institusjoner og andre sosial- og omsorgstjenester hadde en månedslønn på 38 500 kroner, som er en økning på 2 500 kroner. Til sammenligning økte gjennomsnittslønna for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere med 2 100 kroner, til 35 000 kroner i desember 2012.

1 800 kroner mer til barnehageansatte

Heltidsansatte i kommunale barnehager hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 31 900 kroner per desember 2012. Dette utgjør 1 800 kroner, eller 6 prosent, mer enn året før.

Førskolelærere ansatt i barnehage og andre sosialtjenester hadde 35 200 kroner i månedslønn. Dette er 2 100 kroner, eller 6,3 prosent, mer enn i desember 2011. For barne- og ungdomsarbeidere var gjennomsnittslønna 28 200 kroner, som tilsvarer en økning i denne perioden på 1 500 kroner, eller 5,6 prosent.

2 200 kroner mer for ansatte i helsetjenester

Helsetjenester omfatter lege- og tannlegetjenester, hjemmesykepleie, helsestasjoner og annen forebyggende helsetjeneste. Heltidsansatte i dette området samlet sett hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 38 500 kroner per desember 2012. Dette er 2 200 kroner, eller 6,1 prosent, mer enn på tilsvarende tidspunkt året før.

Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere i helsetjenester hadde en månedslønn på 34 400 kroner, mens sykepleiere hadde 37 800 kroner. Dette er henholdsvis 2 200 og 2 600 kroner mer enn året før.

2 300 kroner mer til ansatte i undervisning

Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal undervisning hadde i snitt en månedslønn på 40 900 kroner per desember 2012. Dette er 2 300 kroner, eller 6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Grunnskolelærere hadde en månedslønn på 40 200 kroner, og dette er 2 200 kroner, eller 5,8 prosent, mer enn året før. Tilsvarende tall for lektorer og adjunkter i videregående skole var 42 700 kroner, det vil si en økning på 2 500 kroner, eller 6,2 prosent. Til sammenligning hadde barne- og ungdomsarbeidere i skolen en lønnsvekst på 1 700 kroner, eller 6,1 prosent, som gav en gjennomsnittlig månedslønn på 29 700 kroner i desember 2012.

2 300 kroner mer til ansatte i forvaltningen

Kommunal administrasjon og forvaltning omfatter først og fremst sentraladministrasjonen, øverste administrative ledelse og støttefunksjoner for øvrig kommunal virksomhet. Heltidsansatte i kommunal administrasjon og forvaltning samlet sett, hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 41 700 kroner i 2012. Dette er i snitt 2 300 kroner, eller 5,8 prosent, mer enn året før.

Lederne i forvaltningen omfatter blant annet rådmenn, kommunalsjefer og enkelte enhets- og avdelingsledere. Gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen utgjorde 53 300 kroner per desember 2012. Dette er 2 800 kroner, eller 5,5 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.