84493
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/arkiv
84493
Over 30 000 flere innvandrere i arbeid
statistikk
2012-06-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2011, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Over 30 000 flere innvandrere i arbeid

Innvandrere sto for over 70 prosent av veksten i sysselsettingen i Norge fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Nye arbeidsinnvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten, men det var også noe økning blant andre mer etablerte innvandrergrupper.

Det var størst økning i antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa med over 17 000. Svært mange av disse var nyankomne som bosatte seg i Norge i 2011. Prosentandelen for sysselsatte innvandrere totalt økte fra 61,6 til 62,8 prosent i løpet av 2011. Sysselsettingen var uendret, og lå på 69,1 prosent, blant befolkningen totalt.

Økning i de fleste innvandrergrupper

Sysselsettingsprosenten blant innvandrere steg med 1,2 prosentpoeng fra 4. kvartal 2010 til 4. kvartal 2011. Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa hadde størst økning med 2,7 prosentpoeng. Dernest kom innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania med en økning på 1,7 prosentpoeng. Innvandrere fra Norden hadde en økning på 1,3 prosentpoeng i sysselsettingen. For de andre gruppene var økningen noe mindre; fra 0,3 blant de fra Afrika til 0,7 prosentpoeng blant de fra Øst-Europa, utenom EU og Latin-Amerika. Innvandrere fra Vest-Europa hadde for øvrig en marginal nedgang på 0,4 prosentpoeng.

Mest økning blant innvandrermenn

Sysselsettingsveksten var sterkest blant innvandrermenn hvor økningen var på 1,8 prosentpoeng - fra 65,8 til 67,6 prosent. Veksten var noe svakere blant innvandrerkvinner hvor sysselsetningen økte med 0,5 prosentpoeng - fra 57,1 til 57,6 prosent. Dette henger sammen med den store økningen blant arbeidsinnvandrere som er en svært mannsdominert gruppe.

Blant innvandrerne var det 67,6 prosent menn og 57,6 prosent kvinner som var sysselsatte i 4. kvartal 2011, noe som tilsvarer en kjønnsdifferanse på 10 prosentpoeng. I befolkningen totalt var forskjellen atskillig mindre mellom kjønnene. 71,7 prosent menn og 66,4 prosent kvinner var sysselsatte og differansen lå følgelig på 5,3 prosentpoeng. Innvandrerkvinners lavere sysselsettingsandel bidrar til å trekke ned gjennomsnittet i innvandrergruppen. Det er likevel viktig å merke seg at det er store variasjoner, både blant kvinner og menn når vi ser på tall for de enkelte nasjonalitetene.

Fortsatt store forskjeller mellom innvandrere

Blant innvandrere fra EØS-området er arbeid en viktig årsak til innvandringen. Sysselsettingsnivået for disse gruppene ligger over befolkningen totalt og er som følger: 76 prosent blant de fra Norden, 73,6 prosent blant de fra EU-land i Øst-Europa og 70,4 prosent blant de fra Vest-Europa. Dernest kommer innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania med en andel på 65,8 prosent sysselsatte. Innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika, samt Øst-Europa utenom EU, ligger på henholdsvis 63,6 og 62,2 prosent sysselsatte. Gruppen fra Asia ligger en del lavere med cirka 54 prosent sysselsatte, mens innvandrere fra Afrika har 44,2 prosent. Disse nivåforskjellene har vært relativt stabile uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. De to sistnevnte gruppene har et større innslag av flyktninger med kortere botid i Norge enn de andre gruppene. Dette gjelder i særlig grad den afrikanske. Botid har større betydning for sysselsettingsnivået blant de som kommer hit på grunn av flukt enn for de som kommer av andre grunner, som for eksempel arbeid og er sysselsatt kort tid etter ankomst.

Rogaland og Sogn og Fjordane hadde høyest sysselsetting

Rogaland og Sogn og Fjordane hadde høyest sysselsetting blant innvandrere i 4. kvartal 2011 1 . Begge fylkene hadde sysselsettingsandeler nært opptil 70 prosent. Møre og Romsdal, samt Finnmark, ligger også høyt med om lag 69 prosent sysselsatte innvandrere. Lavest andeler finner vi i Østfold og Telemark med litt i overkant av 55 prosent i hvert fylke. Sogn og Fjordane hadde sterkest vekst i andelen sysselsatte blant innvandrere med en økning på 3,7 prosentpoeng. I denne sammenheng er det viktig å understreke at sammensetningen i fylkenes innvandrerbefolkning med hensyn til landbakgrunn, innvandringsgrunn og botid vil ha mye å si for sysselsettingsnivået.

Norskfødte i tjueårene med innvandrerforeldre ligger nærmere de unge totalt

Norskfødte med innvandrerforeldre er en ganske ung befolkningsgruppe. I aldersgruppen 15 til 74 år er nærmere halvparten under 21 år. Mange av disse vil være beskjeftiget med utdanning og stå utenfor arbeidsstyrken. Ser vi på gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i aldersgruppen 20 til 30 år, har de en sysselsetting som ligger mellom 7 og 8 prosentpoeng over innvandrerne i samme aldersgruppe og mellom 4 til 5 prosentpoeng under sysselsettingsnivået i befolkningen totalt i denne alderen.

Høyest andel innvandrere i privat sektor

Som i tidligere år hadde privat sektor høyest andel innvandrere i 2011. Dette henger sammen med et bredere jobbtilbud i denne sektoren. Her er det blant annet atskillig flere ufaglærte jobber enn i statlig sektor hvor akademiske yrker er mer utbredt. For de tre hovedsektorene var innvandrerandelen 14,5 prosent i privat sektor, 9,2 prosent i statlig sektor og 9,7 prosent i kommunal/fylkeskommunal sektor. Privat sektor hadde også størst økning i innvandrerandelen fra 2010 til 2011 med 1,4 prosentpoeng. Dette må ses på bakgrunn av den store tilstrømningen av arbeidsinnvandrere som i hovedsak går til private næringsgrupper som bygge- og anleggsvirksomhet og utleie av arbeidskraft.

Flere arbeidstakere jobber sammen med innvandrere

Andelen arbeidstakere som jobber i bedrifter med minst én innvandrer blant sine ansatte økte fra 80,6 prosent i 4. kvartal 2010 til 82,2 prosent i 4. kvartal 2011. Detter er en økning på 1,6 prosentpoeng. Disse tallene gjelder for de som jobber i bedrifter med minst 10 ansatte.

Forklaringer

Som innvandrer regnes her en person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Statistikken gjelder kun dem som er registrert bosatte, det vil si at de ifølge Det sentrale folkeregisteret forventes å oppholde seg her i landet i minst seks måneder. Når det gjelder sysselsettingen blant utlendinger med kortere opphold i Norge, publiseres tall for denne gruppen på: http://www.ssb.no/kortsys/ den 25. juni.

 

Alle tall for sysselsatte relaterer seg til aldersgruppen mellom 15 og 74 år.

Statistikken er en del av den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som utkom 8. juni 2012

http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/ For mer informasjon, se "Om statistikken".


1  Rettet fra "2012" til "2011" 21. juni 2012 kl. 10.50.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB