2406
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/arkiv
2406
Andelen sysselsatte gikk ned i alle grupper
statistikk
2010-06-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2009, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andelen sysselsatte gikk ned i alle grupper

Andelen innvandrere som var sysselsatte, gikk ned fra 64,2 prosent i 4. kvartal 2008 til 61,7 prosent i 4. kvartal 2009. I hele befolkningen gikk denne andelen ned fra 71,6 til 69,7 prosent i samme tidsrom. Menn hadde størst nedgang, både i innvandrergruppen og i befolkningen totalt.

Til tross for redusert prosentandel sysselsatte hadde innvandrergruppen likevel en vekst i antall sysselsatte på 10 100 personer. I befolkningen totalt ser vi derimot en nedgang på 28 000 fra 4. kvartal 2008 til siste kvartal 2009. Når sysselsettingsprosenten likevel har gått ned også blant innvandrere, skyldes dette en relativt stor vekst i befolkningsgrunnlaget som følge av økt innvandring. Denne veksten i bosatte innvandrere mellom 15 og 74 år var dobbelt så høy som veksten i antall sysselsatte innvandrere, det vil si 8,4 mot 4,2 prosent.

Størst nedgang blant dem fra Afrika

Innvandrere fra Afrika hadde størst nedgang i andelen sysselsatte, på 4,4 prosentpoeng. Ellers var det en nedgang på rundt 3 prosentpoeng i gruppene fra EU-landene i Øst-Europa, Asia og Latin Amerika.

I de øvrige gruppene ser vi en nedgang i andelen sysselsatte på mellom 1 og 2 prosentpoeng. Det var imidlertid ingen reduksjon i antall sysselsatte i noen av innvandrergruppene. Her har det vært økning i samtlige - om enn i svært forskjellig omfang: fra 5 200 blant dem fra EU-landene i Øst-Europa til kun 90 i den afrikanske gruppen. Det var for øvrig disse to innvandrergruppene som hadde størst befolkningstilvekst det siste året - og i særlig grad den østeuropeiske.

Fortsatt høyt nivå blant EØS-innvandrere

Til tross for sysselsettingsnedgangen fra 2008 til 2009 hadde innvandrere fra EØS-området en sysselsettingsprosent som lå noe over nivået i befolkningen totalt, hvor nivået var 69,7 prosent. Høyest var sysselsettingen blant de nordiske innvandrerne med 74,6 prosent. Dernest kom de fra Vest-Europa ellers med 71,7 prosent og de fra EU-landene i Øst-Europa med 70,6 prosent. For innvandrergruppene ellers var andelen sysselsatte som følger: Nord-Amerika og Oseania; 64,7 prosent, Sør- og Mellom-Amerika; 62,8 prosent, Øst-Europa utenom EU; 61 prosent, Asia; 53,9 prosent og Afrika; 45,3 prosent. Disse nivåforskjellene mellom landgruppene har vært ganske stabile gjennom flere år uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet.

Det lave sysselsettingsnivået i den afrikanske, og til dels den asiatiske, gruppen må blant annet ses i sammenheng med at en større andel av disse innvandrerne er flyktninger med kortere botid i Norge. Mange av flyktningene og deres familiegjenforente er beskjeftiget med introduksjonsordninger de første par årene de er bosatt i Norge og er dermed utenfor arbeidsstyrken. Av den grunn har botiden i Norge større betydning for sysselsettingsnivået i disse gruppene enn den har for dem fra EØS-landene, der mange er arbeidsinnvandrere og er i jobb kort tid etter ankomsten. Men også andre faktorer enn botid innvirker på sysselsettingsnivået i noen grupper. Blant innvandrere fra enkelte land i Asia og Afrika er sysselsettingsnivået blant kvinner generelt svært lavt i forhold til mennene, noe som trekker gjennomsnittet langt ned i disse gruppene. Dette gjelder både etablerte grupper, som de fra Pakistan og Tyrkia, og innvandrere med kortere botid bak seg i Norge, som dem fra Afghanistan, Somalia og Irak.

Høyest sysselsetting, men også størst nedgang, blant menn

Innvandrermenn hadde en sysselsettingsprosent på 65,9 i 4. kvartal 2009, mens innvandrerkvinnene lå på 57,1 prosent. I hele befolkningen var de tilsvarende andelene 72,4 prosent for menn og 67 prosent for kvinner. Det var likevel innvandrermennene som hadde størst nedgang i andelen sysselsatte fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009, med 3,4 prosentpoeng. I samme periode falt sysselsettingen blant innvandrerkvinnene med 1,6 prosentpoeng. Også i hele befolkningen hadde menn størst nedgang - det vil si 2,1 prosentpoeng, mot 1,5 blant kvinner.

Finnmark og Møre og Romsdal hadde høyest sysselsetting

Finnmark hadde høyest andel sysselsatte innvandrere i 4. kvartal 2009, med 69,7 prosent, tett fulgt av Møre og Romsdal med 69,3 prosent. Lavest andeler finner vi i Østfold og Telemark med henholdsvis 54,1 og 55,1 prosent innvandrere i arbeid. Nord-Trøndelag og Oppland hadde størst nedgang i andelen sysselsatte innvandrere fra 4. kvartal 2008 til samme kvartal i 2009, med henholdsvis 4,7 og 4,5 prosentpoeng. Samtlige fylker hadde nedgang i sysselsettingsprosenten, både blant innvandrere og i befolkningen totalt.

Norskfødte i tjueårene med innvandrerforeldre skiller seg lite fra resten av de unge

Norskfødte med innvandrerforeldre er en ganske ung befolkningsgruppe; i aldersgruppen mellom 15 og 74 år er nærmere halvparten under 21 år. Følgelig vil mange i denne gruppen være beskjeftiget med utdanning og dermed stå utenfor arbeidsstyrken. Ser vi på gruppen av norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 20-24 år, hadde de en sysselsetting på omkring 65 prosent, noe som er om lag 9 prosentpoeng høyere enn nivået i samme aldersgruppe blant innvandrere. Samtidig er det 5 prosentpoeng under nivået i befolkningen totalt i denne alderen. Også blant dem i alderen 25-29 år ser vi mye den samme avstanden mellom de tre populasjonene. I forhold til 4. kvartal 2008 var nedgangen i andelen sysselsatte i disse unge gruppene omtrent den samme, uavhengig av innvandrerbakgrunn. Blant dem mellom 20 og 24 år gikk sysselsettingen ned med rundt 5 prosentpoeng og i aldersgruppen 25 til 29 år var det en nedgang på om lag 3 prosentpoeng. Det må ellers presiseres at norskfødte med innvandrerforeldre på grunn av den lave gjennomsnittsalderen ennå ikke er noen stor gruppe på arbeidsmarkedet. De utgjorde i alt 14 100 sysselsatte i 4. kvartal 2009.

Forklaringer

Som innvandrer regnes her en person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, om ikke annet er spesifisert. Statistikken gjelder kun dem som er registrert bosatte, det vil si at de ifølge Det sentrale folkeregisteret forventes å oppholde seg her i landet i minst seks måneder. Når det gjelder sysselsettingen blant utlendinger med kortere opphold i Norge, er det publisert tall for denne gruppen på: http://www.ssb.no/kortsys/ .

 

Alle tall for sysselsatte relaterer seg til aldersgruppen mellom 15 og 74 år.

Om tallgrunnlaget

Statistikken er en del av den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som utkom 15. juni 2010

http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/ For mer informasjon, se "Om statistikken".

Det publiseres også kvartalsvis statistikk over registrerte arbeidsledige innvandrere: http://www.ssb.no/emner/06/03/innvarbl/

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB