53573
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar
53573
Flere sysselsatte innvandrere
statistikk
2011-06-28T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
innvregsys, Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert, innvandrerbakgrunn, landbakgrunn, botid, lønnstakere, yrkesgrupper, selvstendig næringsdrivende, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet)Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
false

Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert2010, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere sysselsatte innvandrere

Antall sysselsatte innvandrere økte med 23 700 fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Fordi innvandrerbefolkningen også økte, var andelen sysselsatte likevel nesten uendret, på 61,6 prosent. I hele befolkningen gikk andelen sysselsatte ned, fra 69,7 til 69,1 prosent siste år.

Utviklingen i sysselsettingsandeler fra 4. kvartal 2009 til 2010 varierte mye mellom de forskjellige innvandrergruppene. Innvandrere fra Øst-Europa hadde størst økning, på 0,5 prosentpoeng blant de i gruppen utenom EU og 0,3 prosentpoeng blant de fra EU-landene. Av de som hadde størst nedgang, kan nevnes innvandrere fra Afrika med 1,4 prosentpoeng og de fra Vest-Europa med 0,9 prosentpoeng. For befolkningen som helhet var det en nedgang på 0,6 prosentpoeng siste år. Det var imidlertid ingen reduksjon i antall sysselsatte i noen av gruppene.

Sysselsettingen blant EØS-innvandrere over landsgjennomsnittet

Når vi ser på sysselsettingsnivået lå innvandrere fra de nordiske landene som vanlig høyest, med 74,6 prosent. Dernest kom de fra EU landene utenom Norden med en andel sysselsatte på om lag 71 prosent. For innvandrergruppene ellers var andelen sysselsatte som følger: Nord-Amerika og Oseania; 64,1 prosent, Sør- og Mellom-Amerika; 62,9 prosent, Øst-Europa utenom EU; 61,5 prosent, Asia; 53,3 prosent og Afrika; 43,9 prosent. Disse nivåforskjellene mellom landgruppene har vært ganske stabile gjennom flere år uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet.

Det lave sysselsettingsnivået i den afrikanske og til dels den asiatiske gruppen må blant annet ses i sammenheng med at en større andel av disse innvandrerne er flyktninger med kortere botid i Norge. Mange av flyktningene og deres familiegjenforente er beskjeftiget med introduksjonsordninger de første par årene de er bosatt i Norge og er dermed utenfor arbeidsstyrken. Av den grunn har botiden i Norge større betydning for sysselsettingsnivået i disse gruppene enn den har for dem fra EØS-landene, der mange er arbeidsinnvandrere og er i jobb kort tid etter ankomsten.

Størst avstand til befolkningen blant innvandrerkvinner

Innvandrermenn hadde en sysselsettingsprosent på 65,8, mens kvinnene lå på 57,1 prosent i 4. kvartal 2010. I hele befolkningen var andelene henholdsvis 71,6 og 66,5 prosent. Med andre ord er avstanden til de respektive kjønn i hele befolkningen atskillig større blant innvandrerkvinner (9,4 prosentpoeng) enn den er blant innvandrermenn (5,8 prosentpoeng).

Finnmark og Møre og Romsdal hadde høyest sysselsetting

Innvandrere bosatt i Finnmark hadde høyest andel sysselsatte i 4. kvartal 2010 med 69,7 prosent, tett fulgt av Møre og Romsdal med 68,4 prosent. Lavest andeler finner vi i Østfold og Telemark med henholdsvis 54,3 og 54,8 prosent innvandrere i arbeid. Elleve av fylkene hadde en nedgang i andel innvandrere i arbeid. Nedgangen var størst i Hordaland på 1,2 prosentpoeng. Ellers var det en svak økning i de øvrige fylkene. Økningen var størst i Nordland, med 0,7 prosentpoeng.

Flere bedrifter med innvandrere blant sine ansatte

Andelen bedrifter med minst ti ansatte som hadde minst en innvandrer blant sine ansatte, økte fra 59,2 prosent i 4. kvartal 2009 til 61,5 prosent i 4.kvartal 2010. Siden større bedrifter oftere har minst en innvandrer blant sine ansatte enn de mindre, var andelen ansatte som jobbet i bedrifter med minst en innvandrer 80,6 prosent i 4. kvartal 2010. Dette var en økning på 1,5 prosentpoeng siden 4. kvartal 2009.

Norskfødte i tjueårene med innvandrerforeldre skiller seg lite fra de unge totalt

Norskfødte med innvandrerforeldre er en ganske ung befolkningsgruppe. I aldersgruppen mellom 15 og 74 år er nærmere halvparten under 21 år. Følgelig vil mange i denne gruppen være beskjeftiget med utdanning og dermed stå utenfor arbeidsstyrken. Ser vi på gruppen av norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 20-24 år, hadde de en sysselsettingsandel på 64,4 prosent, noe som er om lag 8 prosentpoeng høyere enn nivået i samme aldersgruppe blant innvandrere. Samtidig er det om lag 5 prosentpoeng under nivået i befolkningen totalt i denne alderen. Også blant dem i alderen 25-29 år ser vi mye den samme avstanden mellom populasjonene.

Forklaringer

Som innvandrer regnes her en person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Statistikken gjelder kun dem som er registrert bosatte, det vil si at de ifølge Det sentrale folkeregisteret forventes å oppholde seg her i landet i minst seks måneder. Det er også publisert tall for sysselsettingen blant utlendinger med kortere opphold i Norge .

Alle tall for sysselsatte relaterer seg til aldersgruppen 15-74 år.

Om tallgrunnlaget

Statistikken er en del av den registerbaserte sysselsettingsstatistikken som utkom 14. juni 2011 .

For mer informasjon, se Om statistikken .

Det publiseres også kvartalsvis statistikk over registrerte arbeidsledige innvandrere .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB