2408_om_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbtbo/aar
2408_om
statistikk
2002-05-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
true

Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning2001

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning
Emne: Arbeid og lønn

Ansvarlig seksjon

Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

En arbeidstaker er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Det stilles krav om at arbeidsforholdet skal ha en forventet varighet på minst seks dager og gjennomsnittlig 4 timer eller mer pr. uke. for at det skal være meldepliktig til A/A-registeret. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Fra 2001 skal eksakt avtalt timetall oppgis ved innmelding av arbeidsforhold. I statistikken oppgis arbeidstid i tre grupper, jfr. pkt. 4.3. Vi kan også gi statistikk på finere grupperinger ved spesialkjøringer.

Fra og med 4. kvartal 2001 er kommuneinndeling pr. 1.1.2002 benyttet. Tidligere årganger er også tilgjengelig etter den nye inndelingen i Statistikkbanken. Sammenlignbare tall tilbake til 1990 for 4. kvartal.

Utdanning er arbeidstakernes høyeste fullførte utdanning, som er kodet etter Standard for utdanningsgruppering (NOS C 617). Fra år 2002 vil det også være mulig å få informasjon om all fullført utdanning, og ikke bare den høyeste. Dette vil da kunne gis ved spesialkjøringer.

Standard klassifikasjoner

Arbeidstid: Avtalt pr. uke, 4-19 timer, 20-29 timer og 30 timer eller mer

Kjønn: Menn og kvinner

Alder er regnet i fylte år ved utgangen av året. 16-74 år, 16-19 år, 20-24 år, 25-39 år, 40-54 år, 55-66 år, 67-74 år, samt 20-66 år.

Fagfelt 10 grupper i henhold til Standard for utdanningsgruppering.

Utdanningsnivå: grunnskole, videregående skole, universitet og høyskole, kort (1-4 år), universitet og høyskole, lang (over 4 år), samt uoppgitt.

Se ellers pkt. 4.1.

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Kommunetall, fylkestall og hele landet.

Hyppighet og aktualitet

Årlig pr. 4. kvartal.

 

Nedlagt.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler lagres permanent.

Annen dokumentasjon:

Utne, H og E. Vassnes, Notater 95/2: Kobling av A/A- og LTO-register

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å beskrive sysselsettingen etter demografiske variable på regionalt nivå.

Arbeidstakerstatistikken baserer seg på data fra Rikstrygdeverkets Arbeidsgiver-/arbeidstakerregister (A/A-registeret), og ble første gang publisert i 1985. I 1992 ble sjøfolk inkludert i datagrunnlaget, og i 1995 gikk man over fra 2. kvartal til 4. kvartal som referansetidspunkt.

Brukere og bruksområder

Arbeidskraftmyndighetene og offentlig forvaltning ellers, forskere, næringsorganisasjoner og massemedia er de sentrale brukerne av statistikken.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Arbeidstakere etter arbeidssted og næring. Denne statistikken bygger også på data fra A/A-regiseret, men omfatter også arbeidstakere som ikke er registrert bosatt i Norge, men har et meldepliktig arbeidsforhold i Norge. Det er heller ikke tatt hensyn til alder.

Arbeidstakerstatistikk for innvandrere: Publiseres årlig pr. 4. kvartal. Inneholder i tillegg kjennemerker som kjønn, alder, fødeland, bostedsfylke og antall år bosatt i Norge.

Foreløpige arbeidstakertall: SSB lager også arbeidstakerstatistikk basert på foreløpige tall. Her kan det også gis fordeling på næring. Disse tallene er ikke reviderte og feil i datagrunnlaget kan forekomme. Opplysningene om bostedskommune er endelige, men det kan være feil i næringskode og mangelfull oppsplitting av bedrifter. For enkelte kommuner kan utslaget være betydelig. Fordelen med de foreløpige tallene er at de har kort produksjonstid, og data kan leveres på mer detaljert nivå enn de endelige. SSB tilbyr egne abonnementer på tabellpakker som dekker fylker og kommuner.

Lovhjemmel

Statistikklovens §3-2 (Administrative registre).

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Arbeidstakerstatistikken omfatter de arbeidstakere 16-74 år som på et gitt tidspunkt står registrert med aktivt arbeidsforhold i Arbeidstakerregisteret og som er registrert bosatt i Norge. For arbeidstakere med flere registrerte arbeidsforhold, blir ett av disse ("hovedarbeidsforholdet") valgt ut som tellende i statistikken. Se pkt. 4.2 for krav til arbeidsforholdet for at det skal være meldepliktig til A/A-registeret.

Vernepliktige og selvstendig næringsdrivende er ikke med i datagrunnlaget.

Datakilder og utvalg

Arbeidstakerregisteret danner grunnlaget for statistikken. Opplysninger om bostedskommune, alder og kjønn hentes fra Det sentrale personregister, mens SSBs register over Befolkningens høyeste fullførte utdanning brukes for utdanning.

Opplysningene om befolkningens høyeste fullførte utdanning er pr. 1. oktober året før statistikkåret.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå (SSB) mottar fra Rikstrygdeverket (RTV) ukentlig filer over endringsmeldinger til A/A-registeret. I tillegg tas et totaluttak fra A/A-registeret én gang i året.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Analyseenhet er person (arbeidstaker).

Sammenlignbarhet over tid og sted

Sjøfolk ble inkludert i datagrunnlaget i 1992 og dette førte til et brudd i tidsserien som på landsbasis er anslått til ca 12 000 personer.

Ved overgangen fra 2. kvartal til 4. kvartal i 1995, ble det laget sammenlignbare tall tilbake til 1990.

Ny Standard for utdanningsgrupper (NOS C 617) ble tatt i bruk i 2000 og det ble laget sammenlignbare tall tilbake til 1999.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Ikke-utvalgsfeil

Erfaring viser at en del meldinger til arbeidstakerregisteret kommer for sent inn. Det gjør at den utviklingen statistikken viser, ligger noe etter den faktiske utviklingen (3-6 måneder). Av samme grunn gjøres datauttaket fra registeret først 16 uker etter referansedato for statistikken. Dette sikrer at de fleste meldinger som gjelder referansedatoen, kommer med i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant