2412_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbtbo/aar
2412
Nedgang i antall arbeidstakere i 12 fylker
statistikk
2002-05-08T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
arbtbo, Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanningSysselsetting, Arbeid og lønn
true

Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning2001

Innhold

Publisert:

Nedgang i antall arbeidstakere i 12 fylker

Telemark hadde med en nedgang på 1,5 prosent størst prosentvis nedgang i antall arbeidstakere fra 4. kvartal 2000 til 4. kvartal 2001. Størst økning hadde Vestfold med 0,9 prosent. For hele landet under ett gikk antall arbeidstakere ned med 0,2 prosent i samme periode.

Telemark, Troms, Nordland, Finnmark og Oppland hadde alle en nedgang på over 1,0 prosent.

For hele landet under ett var det en nedgang på 0,3 prosent for menn og 0,1 prosent for kvinner. Telemark hadde størst prosentvis nedgang både blant mannlige og kvinnelige arbeidstakere, med henholdsvis 1,7 og 1,4 prosent.

Prosentvis endring i antall arbeidstakere fra 4. kvartal 2000 til 4. kvartal 2001, etter bostedsfylke og kjønn

Størst økning i mannlige arbeidstakere fant vi i Vestfold med 0,9 prosent. Sør-Trøndelag hadde størst økning i kvinnelige arbeidstakere med 1,1 prosent, etterfulgt av Hedmark og Vestfold som begge hadde en økning på 1,0 prosent.

I perioden 1995 til 2001 har antall arbeidstakere økt med 9,3 prosent for landet sett under ett. Østfold har hatt den største økningen med 13,9 prosent. Deretter følger Oslo med 13,4 prosent og Vestfold med 12,8. Finnmark er eneste fylke med nedgang i antall arbeidstakere i denne perioden, og det med 4,9 prosent.

Prosentvis endring i antall arbeidstakere 16-74 år fra 4. kvartal 2000 til 4. kvartal 2001 og fra 4. kvartal 1995 til 4. kvartal 2001, etter bostedsfylke.

Fortsatt økning i antall arbeidstakere over 55 år

For hele landet under ett har det for alle aldersgrupper, med unntak av 55-66 år, vært en nedgang i antall arbeidstakere det siste året.

Nord-Trøndelag var eneste fylket med økning i antall arbeidstakere under 25 år, og Oslo var eneste fylket med økning i arbeidstakere 25-39 år. Blant arbeidstakere i alderen 40-54 år var det kun Rogaland og Sogn og Fjordane som hadde en økning, mens alle fylkene hadde en økning i antall arbeidstakere over 55 år.

Flest kvinner med heltidsarbeid i Oslo og Finnmark

I 2001 arbeidet 88,8 prosent av de mannlige arbeidstakerne heltid, det vil si 30 timer eller mer per uke, mens tilsvarende tall for kvinner var 59,4 prosent. Høyest andel menn som arbeidet heltid i 2001 fant vi i Møre og Romsdal med 90,4 prosent, mens Nord-Trøndelag hadde lavest andel med 86,4 prosent. Oslo har høyest andel kvinner som arbeidet heltid, med 76,9 prosent i 2001, og Nord-Trøndelag lavest andel med 46,1 prosent.

For landet sett under ett har andelen menn som arbeider heltid vært uendret fra 1995 til 2001, mens tilsvarende andel for kvinner har økt med 3,6 prosentpoeng.

Flere med høyere utdanning

I 2001 viste tallene for hele landet under ett at 27,8 prosent av arbeidstakerne hadde utdanning på universitets- og høyskolenivå. Høyest andel fant vi i Oslo og Akershus med henholdsvis 41,6 og 31,7 prosent. Lavest andel hadde Østfold med 22,1 prosent. Alle fylkene hadde det siste året en økning i andelen arbeidstakere med utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Hva viser andre undersøkelser?

Statistisk sentralbyrå har gjennom tall fra Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) allerede publisert landstall for sysselsettingen i 4. kvartal 2001. AKU viste en svak vekst i tallet på lønnstakere jamført med 4. kvartal 2000. Forskjellen mellom den svake veksten i AKU og den lille nedgangen i arbeidstakerstatistikken, er likevel ikke større enn at den ligger innenfor den statistiske usikkerheten som følger av at AKU er en utvalgsundersøkelse. Nivåforskjellen mellom de to statistikkene (7,6 prosent) er større enn den statistiske usikkerheten og skyldes i hovedsak at AKU fanger opp flere kortvarige og tilfeldige jobber. AKU har også publisert landstall for 1. kvartal 2002.

Arbeidstakerstatistikken kommer ut årlig. Den er også tilgjengelig med kommunetall i Statistikkbanken .

Tabeller: