2258_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/arkiv
2258
Sysselsettingen ned også for funksjonshemmede
statistikk
2010-03-15T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2009, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sysselsettingen ned også for funksjonshemmede

Andelen sysselsatte blant personer med funksjonshemning var 43,1 prosent i 4. kvartal 2009, en nedgang på 2,2 prosentpoeng sammenlignet med de to foregående år. I hele befolkningen 15-66 år var i alt 74,6 prosent sysselsatt, en nedgang på 2,7 prosentpoeng fra året før.

Dette betyr at sysselsettingsandelen er tilbake på nivået fra 2006 både for de funksjonshemmede og for befolkningen totalt. Til sammen 229 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2009. Blant menn med funksjonshemning var 45,8 prosent sysselsatt. Tilsvarende tall for kvinner var 40,7 prosent. I hele befolkningen var den tilsvarende andelen henholdsvis 76,6 og 72,6 prosent.

23 prosent ønsket arbeid

Av de 303 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 70 000, eller 23 prosent, som oppga at de ønsket arbeid. 10 000 av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Sammenlignet med undersøkelsen i 2. kvartal 2008 innebærer dette en nedgang i andelen som ønsker arbeid, men andelen er likevel på linje med resultatene fra 2007 og tidligere år.

Minst forskjeller blant de yngste

Forskjellen i andel sysselsatte mellom funksjonshemmede og befolkningen totalt er klart mindre blant de yngste enn blant de eldre. I alderen 15-24 år er differansen 7 prosentpoeng, mens den ligger på nær 35 prosentpoeng i aldersgruppene over dette. Blant de eldste, mellom 60 og 66 år, er imidlertid differansen redusert til 28 prosentpoeng.

Nesten halvparten på deltid

46 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2009, sammenlignet med 26 prosent av de sysselsatte i alt. Dette resultatet er på nivå med tallene for året før.

De funksjonshemmede er noe overrepresentert blant de sysselsatte i helse- og sosialtjenester og i primærnæringene, men utover dette er næringsfordelingen nokså sammenfallende med den som gjelder for de sysselsatte i alt.

65 prosent mottar stønad

65 prosent av dem med funksjonshemning oppga å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2009. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 40 prosent stønadsmottakere. Av disse igjen mottok halvparten uførepensjon.

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen stønadsmottakere på 71 prosent for kvinner og 58 prosent for menn. Blant de sysselsatte funksjonshemmede var andelen henholdsvis 47 og 33 prosent.

Disse tallene over stønadsmottak har holdt seg ganske stabile de siste to årene.

For to tredjedeler begrenses valget av arbeidsoppgaver

Av de funksjonshemmede som var i arbeid, oppga 67 prosent at funksjonshemningen begrenser hva slags type arbeidsoppgaver de kan utføre - dette til tross for de hjelpemidler de eventuelt har til rådighet. 56 prosent oppga at funksjonshemningen begrenser hvor mye de kan arbeide, det vil si den daglige eller ukentlige arbeidstiden. Dette er stort sett i samsvar med resultatene for tidligere år.

Tilrettelegging for over halvparten

54 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen ifølge tallene for 2009, som tilsvarer omtrent samme andel som året før. Tilrettelegging av arbeidet dreier seg her om endringer i arbeidsoppgaver eller i arbeidstid og om fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen. Ofte kan det være snakk om kombinasjoner av disse tiltakene.

Av dem som ikke hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, framholdt 22 prosent at det er behov for slik tilpasning, omtrent som i forrige undersøkelse. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 25 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er på linje med resultatet fra 2008. Vi må her ta i betraktning de feilmarginer som gjelder for slike utvalgsundersøkelser.

En kommentar til undersøkelsen

Denne undersøkelsen om personer med funksjonshemning på arbeidsmarkedet er vanligvis blitt gjennomført i 2. kvartal hvert år siden 2002, mens den for 2009 ble lagt til 4. kvartal. Dette kan ha en viss betydning for sammenlignbarheten med foregående undersøkelser, selv om mulige sesongsvingninger for denne gruppen antas å være relativt beskjedne. Siden tallene er basert på intervju med et utvalg av befolkningen, vil det være en viss statistisk usikkerhet knyttet til endringstallene.

Tabeller: