2270
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/arkiv
2270
Flere yrkesaktive funksjonshemmede
statistikk
2004-08-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2004, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere yrkesaktive funksjonshemmede

Yrkesaktiviteten for de funksjonshemmede viser en økning fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år, mens den for befolkningen som helhet gikk noe ned i samme periode. For de funksjonshemmede har yrkesaktiviteten dermed kommet opp på nivå med 2. kvartal 2002.

Av de funksjonshemmede i alderen 16-66 år var 46,3 prosent sysselsatt og 2,4 prosent arbeidsledige i 2. kvartal 2004. Knapt halvparten av denne gruppen var dermed med i arbeidsstyrken, sammenlignet med 78 prosent av befolkningen totalt. Det viser en tilleggsundersøkelse til arbeidskraftundersøkelsen.

Fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 økte yrkesaktiviteten mest for funksjonshemmede under 40 år. Veksten var like sterk for kvinner som for menn. Den var også jevnt fordelt på næring, yrke, heltid og deltid.

Forskjellen i yrkesdeltakelse mellom funksjonshemmede og befolkningen totalt er klart mindre blant de yngste enn blant de eldre. I alderen 16-24 år er det ingen forskjell, mens den ligger på 26 prosentpoeng i alderen 25-39. I aldersgruppene mellom 40 og 60 år kommer differansen opp i om lag 34 prosentpoeng.

16 prosent i alderen 16-66 år funksjonshemmet

Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgir å ha en funksjonshemning, definert som fysiske eller psykiske helseproblemer av mer varig karakter som kan medføre begrensninger i det daglige liv. Disse resultatene baserer seg på hva folk selv oppfatter som funksjonshemning. For enkelhets skyld omtales denne gruppen som "funksjonshemmede". Totalt sett innebærer dette at 476 000 personer i denne aldersgruppen mener de har en funksjonshemning.

Sammenlignet med undersøkelsene i 2. kvartal 2003 og 2002 er tallet på funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på linje med tallene for 4. kvartal 2000. Fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 økte andelen som definerer seg som funksjonshemmede i alle aldersgrupper unntatt blant de yngste (under 25 år) og eldste (over 60).

Flere kvinner enn menn med funksjonshemning

Blant kvinner er andelen funksjonshemmede på 18 prosent, mot 14 prosent blant menn. Størst er forskjellen blant dem i alderen 55 år og over. Fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 var det en større økning i andelen funksjonshemmede blant kvinner enn blant menn.

Andelen funksjonshemmede i befolkningen øker naturlig nok med alderen. Blant ungdom i alderen 16-24 år er andelen på 6 prosent, mens den kommer opp i 33 prosent i alderen 60-66.

Funksjonshemmede med deltidsjobb

Av dem som er i arbeid, er det en høyere andel på deltid blant de funksjonshemmede enn blant de sysselsatte totalt sett. 42 prosent av de sysselsatte med funksjonshemning har en deltidsjobb, sammenlignet med 27 prosent totalt. Av de sysselsatte kvinnene med funksjonshemning har 59 prosent deltidsarbeid, mot 43 prosent av kvinnene totalt. For menn er deltidsandelene på henholdsvis 23 og 12 prosent. Heltidsarbeid er mest utbredt i aldersgruppa 25-39 år for så vel kvinner som menn.

Funksjonshemmede er noe overrepresentert blant de sysselsatte i helse- og sosialtjenester. I yrker med krav til universitets- eller høgskoleutdanning er de noe underrepresentert.

11 prosent av de ansatte med funksjonshemning er ansatt på midlertidig basis, sammenlignet med 10 prosent av de ansatte totalt. Dette er i tråd med resultatene fra de foregående undersøkelsene, bortsett fra at omfanget av midlertidige ansettelser totalt sett har økt siden 2. kvartal i fjor.

To av tre mottar stønad

64 prosent av alle personer med funksjonshemning mottar én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen. Av de som er sysselsatt, er 39 prosent stønadsmottakere. Flere kvinner enn menn mottar stønad. I over halvparten av tilfellene er det uførepensjon det dreier seg om. Tar man hensyn til den utvalgsusikkerheten som hefter ved tallene, er dette omtrent på samme nivå som i tidligere undersøkelser.

Datagrunnlag

Undersøkelsen er basert på tilleggsspørsmål til arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i 2. kvartal 2004, da alle personer i alderen 16-66 år ble spurt om de mener å ha en funksjonshemning. For mer informasjon om AKU, se "Om statistikken".

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB