52711_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutu/aar
52711
Færre funksjonshemmede menn i arbeid
statistikk
2011-09-05T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
akutu, Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidsmarked, arbeidsstyrkestatus, sysselsatte, arbeidsledige, tilretteleggingFunksjonsevne , Sysselsetting, Helse, Arbeid og lønn
false

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen2011, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre funksjonshemmede menn i arbeid

Blant personer med funksjonshemning sank andelen sysselsatte menn over 40 år fra 2010 til 2011. Blant yngre menn og kvinner med funksjonshemning var det bare mindre endringer.

For funksjonshemmede menn mellom 40 og 60 år var nedgangen i sysselsettingsandelen på 8 prosentpoeng. Også i den mannlige befolkningen som helhet var det en viss reduksjon i sysselsettingen for denne aldersgruppa.

Blant de funksjonshemmede i alderen 15-66 år var 42 prosent sysselsatt i 2. kvartal 2011. Til sammenligning var andelen sysselsatte i hele befolkningen på 74 prosent.

En fjerdedel med ønske om arbeid

Av de 312 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det om lag 78 000, eller 25 prosent, som oppgav at de ønsket arbeid. 13 000 av dem ble klassifisert som arbeidsledige ut fra kriteriene om aktiv søking og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet. Andelen med ønske om arbeid har ligget på om lag samme nivå de siste tre årene.

Høy andel på deltid

47 prosent av de sysselsatte funksjonshemmede var deltidsarbeidende i 2011, sammenlignet med 26 prosent av de sysselsatte i alt. Av de sysselsatte kvinnene med funksjonshemning hadde 61 prosent en deltidsjobb. Det tilsvarende tallet for menn var 31 prosent.

Personer med funksjonshemning er i større grad enn befolkningen for øvrig sysselsatt i helse- og sosialtjenester og i undervisning, men utover dette er næringsfordelingen nokså sammenfallende med den som gjelder for de sysselsatte i alt.

To av tre mottar stønad

To av tre personer med funksjonshemning oppgav å motta én eller flere stønader som følge av funksjonshemningen i 2011. Av de sysselsatte med funksjonshemning var 40 prosent stønadsmottakere. Av disse igjen mottok over halvparten uførepensjon.

Flere kvinner enn menn mottok stønad. Blant funksjonshemmede i alt lå andelen stønadsmottakere på 70 prosent for kvinner og 61 prosent for menn. Blant funksjonshemmede i arbeid var andelen henholdsvis 46 og 32 prosent.

Disse tallene over stønadsmottak er noe høyere enn i 2010, men på linje med de foregående to år.

Tilrettelegging for over halvparten

56 prosent av de ansatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, ifølge tallene for 2011. Dette er på nivå med de foregående fire år. Av dem som ikke hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemningen, framholdt 18 prosent at det er behov for slik tilpasning. Av dem som allerede hadde fått noe tilrettelegging, var det 18 prosent som hadde behov for enda mer. Også dette er i tråd med resultatene fra de foregående fire år, tatt i betraktning de feilmarginer som gjelder for slike utvalgsundersøkelser.

En kommentar til undersøkelsen

Til sammen 230 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2011, 21 000 færre enn året før. Samtidig var det totalt 32 000 færre personer i alderen 15-66 år som oppgav å ha en funksjonshemning. Erfaringsmessig er det oftest personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, som på denne måten skifter oppfatning om sin status som funksjonshemmet. Slike endringer i sammensetningen av gruppa funksjonshemmede påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.

Denne undersøkelsen om personer med funksjonshemning på arbeidsmarkedet blir vanligvis gjennomført i 2. kvartal hvert år, i form av tilleggsspørsmål til arbeidskraftundersøkelsen. I 2. kvartal 2011 var størrelsen på utvalget 17 prosent mindre enn i tidligere år, og det medfører en viss økning i den statistiske usikkerheten knyttet til tallene.

Tabeller: