239355_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/akutidord/aar
239355
Hver tredje arbeider utenom ordinær dagtid
statistikk
2016-02-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
akutidord, Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen, arbeidstid, skiftarbeid, turnusarbeid, nattarbeid, kveldsarbeid, lørdagsarbeid, søndagsarbeidSysselsetting, Arbeid og lønn
false
Statistikken viser omfanget av arbeid utenom ordinær dagtid, det vil si arbeid på kveld, natt, lørdag og søndag. Andelen med slikt arbeid har holdt seg stabil siden 2009.

Arbeidstidsordninger, arbeidskraftundersøkelsen2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hver tredje arbeider utenom ordinær dagtid

I 2015 jobbet 33 prosent av de ansatte regelmessig utenom mandag-fredag klokka 06-18. Det er både en overvekt av kvinner og av ungdom med slikt arbeid. Mange av kvinnene jobber skift/turnus-arbeid i helse- og sosialtjenester. Over halvparten av de ansatte under 25 år jobber utenom ordinær dagtid.

Ansatte (15-74 år), etter arbeidstidsordning i hovedarbeidsforholdet. Prosent
2012201320142015
1Regelmessig arbeid utenom mandag til fredag klokka 06-18.
Begge kjønn
Ansatte i alt100,0100,0100,0100,0
Ordinær dagtid66,866,867,766,8
Utenom ordinær dagtid133,233,232,333,2
 
Menn
Ansatte i alt100,0100,0100,0100,0
Ordinær dagtid71,369,571,269,6
Utenom ordinær dagtid128,730,528,830,4
 
Kvinner
Ansatte i alt100,0100,0100,0100,0
Ordinær dagtid62,263,964,063,8
Utenom ordinær dagtid137,836,136,036,2

Andelen ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid i sin hovedjobb, har ligget ganske stabil rundt 33 prosent i perioden 2009-2015. Det gjelder også når vi ser på kvinner og menn hver for seg. Det samme gjelder for ungdom, både når vi ser på forekomsten av arbeid utenom ordinær dagtid og når vi ser på hvilke tidspunkter de jobber på.

Mest utbredt blant kvinner

Andelen ansatte med regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er større blant kvinner enn blant menn. I 2015 hadde 36 prosent av de ansatte kvinnene slikt arbeid, sammenlignet med 30 prosent av mennene. At denne typen arbeid er mer utbredt blant kvinner enn menn, henger blant annet sammen med at skift- og turnusordninger er svært utbredt i helse- og sosialtjenesten, hvor kvinner er sterkt overrepresentert.

 

Vanlig blant de yngste ansatte

Arbeid utenom mandag-fredag klokka 06-18 er mest utbredt blant de yngste. I 2015 jobbet 55 prosent av de ansatte i aldersgruppen 15-24 år regelmessig utenom ordinær dagtid. De ansatte i denne alderen jobber ofte på kvelder og/eller lørdager. Dette er tidspunkter som er vanlig å jobbe på i varehandel, der ungdom er sterkt overrepresentert. For en del unge kan det være praktisk å kombinere arbeid utenom ordinær dagtid med å gå på skole eller studere.

 

Skift/turnus mest utbredt

Den vanligste formen for regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er å jobbe skift eller turnus. I 2015 arbeidet 594 000 ansatte skift eller turnus. Det tilsvarer 24 prosent av de ansatte i alt, denne andelen har vært relativt stabil siden 2008. De ansatte som ikke jobber skift/turnus, og som likevel jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, utgjorde 224 000 personer og 9 prosent av de ansatte i alt. Slikt arbeid er mest utbredt blant dem under 25 år. Det er innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet samt varehandel at det er vanligst med regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid, uten at dette skjer i form av en skift- eller turnusordning.

Nesten halvparten av kvinnene i helse og sosial

Av de 432 000 ansatte kvinnene som jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i 2015, var 204 000 ansatt i helse- og sosialtjenester – nesten alle i en skift-/turnusordning. I denne næringen hadde hele 47 prosent av de ansatte slikt arbeid i 2015. Skift/turnus er nesten like utbredt blant mennene som blant kvinnene i denne næringen, men det jobber altså mange flere kvinner der.

Blant ansatte menn som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, er det mange som jobber innenfor transport og lagring samt industri, olje- og gassutvinning eller primærnæringene. I 2015 jobbet 36 prosent av de ansatte mennene med slikt arbeid i én av disse næringene, til sammen 140 000 personer.

Andre næringer med store andeler ansatte med denne typen jobb er overnattings- og serveringsvirksomhet i tillegg til varehandel. I 2015 jobbet henholdsvis 70 og 47 prosent av de ansatte i disse to næringene regelmessig utenom ordinær dagtid. Det er varehandel som sysselsetter klart flest personer av disse to: I 2015 var det 167 000 ansatte i denne næringen som regelmessig jobbet utenom mandag-fredag klokka 06-18.

Svært ofte i kombinasjon med deltid

Siden andelen som jobber utenom ordinær dagtid, er stor i noen næringer hvor deltidsarbeid er svært utbredt, blir andelen som arbeider utenom ordinær dagtid også stor blant de deltidsansatte. I 2015 jobbet 52 prosent av de deltidsansatte regelmessig utenom mandag-fredag klokka 06-18, mens tilsvarende andel blant heltidsansatte var 27 prosent. Når vi ser på heltidsansatte og deltidsansatte hver for seg, er det svært små forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hyppigheten av arbeid utenom ordinær dagtid. Blant de deltidsansatte hadde 54 prosent av mennene og 52 prosent av kvinnene slikt arbeid, blant de heltidsansatte var tilsvarende andel 27 prosent for begge kjønn.

En fjerdedel har søndagsarbeid

I 2015 jobbet 25 prosent av de ansatte på søndager, enten regelmessig eller av og til. Med «regelmessig» menes at man ifølge arbeidsavtalen jobber minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. Med «av og til» menes at man ifølge arbeidsavtalen må jobbe søndager, men sjeldnere enn to ganger i måneden. Andelen med slikt søndagsarbeid har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene. Tilsvarende jobbet 35 prosent av de ansatte på lørdager i 2015, enten regelmessig eller av og til.

Av regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er det mest utbredt å jobbe lørdager og dernest kvelder. Deretter følger søndager, og til slutt nattarbeid. De fleste ansatte som jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, har en arbeidsavtale som innebærer at de jobber på flere av disse tidspunktene.