Rapporter 2002/31

Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2001

Statistisk sentralbyrå har siden 1997 foretatt effektanalyser av ordinære arbeidsmarkedstiltak. Effekten av tiltak på sannsynligheten for å komme ut i arbeid, som viste seg å være signifikant positiv i alle undersøkelsene, varierte svært lite fra år til år. Derfor ble det i 2001 bestemt å kun videreføre den beskrivende delen av analysen. Som et ledd i videreføringen, inneholder denne rapporten en enkel analyse av deltakere på arbeidsmarkedstiltak sin tilpasning på arbeidsmarkedet, hvor det legges vekt på å vise utviklingen over de seks årene 1996-2001. Enkelte deler av tallmaterialet er blitt publisert i tidligere rapporter med evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak.

Utvalget består av personer som i april 2001 deltok i et ordinært arbeidsmarkedstiltak som ble avsluttet i mai, samt personer registrert som helt arbeidsledige på samme tidspunkt. Evalueringstidspunktet er satt til slutten av november 2001.

Datamaterialet er basert på koblede data fra forskjellige administrative registre. Utvalget består av totalt 53 329 personer, som er trukket fra Aetats SOFA-søker-register over registrerte arbeidsledige og deltakere på tiltak. De som avsluttet et tiltak i mai utgjør 3 072, mens de som var registrert som helt ledige summerer seg til 50 257 individer.

Andelen som er i jobb i november blant deltakerne i ordinære arbeidsmarkedstiltak, er mye høyere enn det tilfellet er for de som var helt ledige i april. Tallene for de to gruppene ligger på hhv. 43 og 27 prosent. Hele 38 prosent av de som var arbeidsledig i april er helt ledig også i november, mens andelen ligger på 17 prosent for dem som sluttet i et tiltak.

I alle årene fra 1996 til 2001 er forskjellen mellom tiltaksdeltakernes og de helt arbeidslediges tilpasning på arbeidsmarkedet i november ganske stabil, og differansen i jobbandelen ligger rundt 15 prosentpoeng i de førstnevntes favør.

Prosjektstøtte : Arbeidet er utført som et oppdrag for Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Tilpasning på arbeidsmarkedet for deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i årene 1996-2001

Ansvarlig

Trond Pedersen

Serie og -nummer

Rapporter 2002/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sysselsetting, Arbeidsledighet

ISBN (elektronisk)

82-537-5182-6

ISBN (trykt)

82-537-5181-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

19

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt