Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmede

Publisert:

Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede har holdt seg stabil i en årrekke. De siste årene har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten for denne gruppen, som i befolkningen totalt.

I 2. kvartal i år lå andelen sysselsatte blant funksjonshemmede i alderen 15-66 år på 43,8 prosent, sammenlignet med 74,1 prosent for hele befolkningen i samme aldersgruppe. Nivået på arbeidsledigheten var om lag det samme for de funksjonshemmede som for befolkningen totalt, viser nye tall fra statistikken Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen.

Flertallet har fått arbeidet tilrettelagt

Nær 60 prosent av de ansatte med funksjonshemning oppgir å ha fått arbeidet tilrettelagt i form av fysiske tilpasninger, endringer i arbeidsoppgavene eller i arbeidstiden. Det er på linje med tallene for i fjor. Sammenlignet med 2002, startåret for disse undersøkelsene, er det langt flere som har fått tilrettelagt sin arbeidssituasjon.

Av dem som ikke har fått noen tilrettelegging, framholdt 17 prosent at det var behov for dette. Det er i tråd med fjorårets undersøkelse, men en noe høyere andel enn i de to foregående år.

Over 100 000 med ønske om arbeid

Av de funksjonshemmede som ikke er i inntektsgivende arbeid, var det 104 000 som uttrykte ønske om slikt arbeid i 2. kvartal 2019. De utgjorde 30 prosent av de funksjonshemmede uten jobb, nokså nær nivået for tidligere år, feilmarginen tatt i betraktning. Av de 104 000 var det 17 000 som i statistikken ble klassifisert som arbeidsledige. 

Resultatene kan påvirkes av endringer i gruppas sammensetning

Til sammen 274 000 funksjonshemmede var i arbeid i 2. kvartal 2019, det vil si 11 000 flere enn året før (men ingen signifikant endring). Samtidig var det totalt 28 000 flere personer i alderen 15-66 år som oppga å ha en funksjonshemning. Personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, skifter i mange tilfeller oppfatning om sin status som funksjonshemmet fra det ene året til det andre. Slike endringer i gruppens sammensetning påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.

Faktaside