Norskfødte med innvandrerforeldre i større grad i arbeid eller utdanning enn innvandrere

Publisert:

Norskfødte i aldersgruppen 16–34 år med innvandrerforeldre, ligger mye nærmere resten av befolkningen i andelen i arbeid eller utdanning enn innvandrere i samme alder. Siden 70 prosent av de norskfødte er under 25 år, er det utdanningsaktiveten som bidrar mest i denne gruppen.

I aldersgruppen 16–34 år, er forskjellen mellom andelen norskfødte med innvandrerforeldre i arbeid eller utdanning og tilsvarende andel i resten av befolkningen, 4 prosentpoeng. Forskjellen blant de som selv har innvandret og resten av befolkningen, er derimot mye større, 26 prosentpoeng.

På den andre siden er de som har innvandret før skolepliktig alder nesten på nivå med norskfødte med innvandrerforeldre, viser tall fra rapporten «Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016».

– Disse tallene samsvarer med hovedmønsteret fra tidligere rapporter, forklarer rådgiver i Statistisk sentralbyrå, Bjørn Olsen.

Større forskjeller blant de over 24 år

Vi ser noen nyanser når vi deler opp i mindre aldersgrupper. Blant annet er det litt lavere andel i arbeid eller utdanning blant norskfødte over 24 år, enn i de yngre aldersgruppene. I aldersgruppen 25–29 år er avstanden til resten av befolkningen 6,9 prosentpoeng, og i alderen 30–34 år 8,7 prosentpoeng. Dette er aldersgrupper der sysselsetting er den dominerende aktiviteten. I den eldste gruppen er det kvinnene som har størst avstand til majoriteten, med 9,8 prosentpoeng.

– Blant de norskfødte med innvandrerforeldre som inngår i rapporten, er bare 30 prosent i aldersgruppen 25–34 år, og hele 70 prosent er mellom 16–24 år. Derfor blir aktivitetsnivået sterkt påvirket av den yngste gruppen, der utdanning er den dominerende aktiviteten, sier Olsen.

Det viktigste er å fullføre videregående

Å fullføre videgående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn, for om man er i arbeid eller under utdanning, viser rapporten ellers. Aktivitetsnivået for både norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med utdanning utover grunnskole, ligger et godt stykke over resten av befolkningen med bare grunnskole.

Personer med bare grunnskole, har lavest aktivitetsnivå i alle de tre undersøkte befolkningsgruppene.

– På dette utdanningsnivået er forskjellene mellom gruppene minimale. Da gruppene med innvandringsbakgrunn har høyere andeler med bare grunnskole, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom gruppene. I særlig grad gjelder dette innvandrerne, forklarer Olsen.

Gruppene som blir sammenlignet i rapporten, er 1) innvandrere fra Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand, 2) de som er født i Norge av innvandrere fra de samme regionene, og 3) personer uten innvandringsbakgrunn. Rapporten bygger på registerbaserte statistikker fra 4. kvartal 2016 og alle som inngår i analysen er registrert bosatt i (i Folkeregisteret) på dette tidspunktet.

Faktaside

Kontakt