Nedgang i andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne

Publisert:

Fra andre kvartal 2019 til andre kvartal 2020 gikk andelen sysselsatte blant personer med nedsatt funksjonsevne ned med 3,2 prosentpoeng. For hele befolkningen var tilsvarende nedgang på 0,7 prosentpoeng.

Andelen sysselsatte blant personer med nedsatt funksjonsevne i alderen 15-66 år lå på 40,6 prosent i 2. kvartal 2020 viser nye tall fra statistikken Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen. Tilsvarende tall for hele befolkningen i samme aldersgruppe var 73,4 prosent. Arbeidsledigheten for personer med nedsatt funksjonsevne lå på 3,3 prosent, 0,2 prosentpoeng lavere enn for befolkningen totalt.

Stabil andel som har fått arbeidet tilrettelagt

Andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne som har fått arbeidet tilrettelagt er på samme nivå som året før, det har ligget på rundt 60 prosent de siste årene.

Andelen av dem som ikke hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset, men som ønsket tilrettelegging var også på samme nivå som fjoråret. Det lå på rundt 17 prosent begge år.

28 prosent ønsker arbeid

Blant personer med nedsatt funksjonsevne i alderen 15-66 år var det 372 000 som ikke var i arbeid. Av disse var det 105 000 (28 prosent) som ønsket arbeid. Av disse var det kun 21 000 som ble klassifisert som arbeidsledige i statistikken.

Andelen personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker arbeid har ligget stabilt på rett under 30 prosent de siste årene.

Resultatene kan påvirkes av endringer i gruppas sammensetning

Til sammen 258 000 personer med nedsatt funksjonsevne var i arbeid i 2. kvartal 2020, det vil si 16 000 færre enn året før. Samtidig var det totalt 9 000 flere personer i alderen 15-66 år som oppga å ha en nedsatt funksjonsevne. Personer med de minst alvorlige helseproblemene, og med høyest yrkesdeltakelse, skifter i mange tilfeller oppfatning om sin status som funksjonshemmet fra det ene året til det andre. Slike endringer i gruppens sammensetning påvirker utviklingen i sysselsettingsandelen.

Faktaside