Ledigheten blant innvandrere fortsetter å synke

Publisert:

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 0,9 prosentpoeng fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Tilsvarende tall for resten av befolkningen var minus 0,4 prosentpoeng. 

5,6 prosent av innvandrerne er registrert helt ledige i 4. kvartal 2017. For befolkningen eksklusive innvandrere var arbeidsledighetsprosenten på 1,7 prosent, viser statistikken Registrerte arbeidsledige blant innvandrere.

Samtidig har det vært en liten økning, 183 personer, i antall innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak. Ser vi på bruttoledigheten blant innvandrerne, var det en nedgang på 3 052 personer fra 4. kvartal 2016 til samme kvartal året etter.

Høyere ledighet blant kvinner enn menn

Nedgangen var størst for innvandrermenn, på 1,2 prosentpoeng fra 2016 til 2017, mens for kvinner var den på 0,5 prosentpoeng. Dette gir en registrert ledighet for innvandrermenn på 5,4 prosent og 5,9 prosent for innvandrerkvinner i 4. kvartal 2017. 

Nedgang i alle grupper

Blant de 3 235 innvandrerne som ikke lenger var registrert ledige i 4. kvartal 2017, var hele 1 581 fra EU-land i Øst-Europa. Alle landgruppene hadde en nedgang i ledigheten i perioden. Sør- og Mellom-Amerika hadde den største prosentvise nedgangen på 1,4 prosentpoeng, fulgt av EU-land i Øst-Europa med 1,3 prosentpoeng.

Arbeidsledigheten er høyest blant innvandrere fra Afrika: 9,6 prosent. Imidlertid må dette ledighetsnivået ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger blant de afrikanske innvandrerne. Men også denne gruppen opplevde en nedgang i ledigheten, på 0,9 prosentpoeng fra 4. kvartal 2016 til samme kvartal 2017.

Små forskjeller på tvers av fylker

Alle fylkene bortsett fra Finnmark hadde en nedgang i innvandrereldigheten fra 2016 til 2017. Den absolutt største nedgangen var i Rogaland: 2,4 prosentpoeng. Imidlertid er ledigheten for innvandrere i fylket fortsatt høy: 7,5 prosent. Aust-Agder hadde høyest ledighet blant innvandrere 4. kvartal 2017 med 7,6 prosent. Lavest ledighet finner vi i Troms med 3,4 prosent.

Figur 1. Innvandrere som er registrert arbeidsledige etter bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken. Utgangen av februar 2018

Prosent
Finnmark Finnmárku 5.5
Troms Romsa 3.4
Nordland 5.7
Trøndelag 6.3
Møre og Romsdal 6.7
Sogn og Fjordane 4.8
Hordaland 7.3
Rogaland 7.6
Vest-Agder 6.8
Aust-Agder 7.7
Telemark 7.5
Vestfold 7.5
Buskerud 5.6
Oppland 5.9
Hedmark 5.3
Oslo 5.6
Akershus 4.7
Østfold 7.9
Hele landet 6.1

Norskfødte med innvandrerforeldre har lavere ledighet enn innvandrere

For gruppen 15-29 år som utgjør de fleste norskfødte med innvandrerforeldre, var den registrerte ledigheten på 3 prosent i 4. kvartal 2017. Blant innvandrere og befolkningen for øvrig i samme aldersgruppe var ledigheten henholdsvis 5,4 og 2,1 prosent.

Alle de tre omtalte gruppene hadde nedgang i ledigheten fra 4. kvartal 2016. Nedgangen var størst blant innvandrerne, 1,3 prosentpoeng, mens norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen ellers hadde henholdsvis 0,8 og 0,7 prosentpoengs nedgang.

 

Kontakt