Lavere yrkesaktivitet

Publisert:

Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn og var sterkest blant dem under 25 år. Årsaken er blant annet at flere unge tar utdanning, viser nye tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.

Yrkesaktiviteten, eller arbeidsstyrken i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år, var på 69,6 prosent i 1. kvartal 2017. Dette er en nedgang fra 70,8 prosent i samme kvartal i fjor. Det var nedgang både i tallet på sysselsatte og i tallet på arbeidsledige i denne perioden, mens det samtidig var en vekst i befolkningen på 34 000 personer i denne aldersgruppen.

Figur 1. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken. I prosent av personer (15-74 år) i alt

Arbeidsstyrken
1. kv. 2006 71.6
1. kv. 2007 71.9
1. kv. 2008 73.6
1. kv. 2009 73.0
1. kv. 2010 71.8
1. kv. 2011 70.9
1. kv. 2012 71.4
1. kv. 2013 70.9
1. kv. 2014 70.6
1. kv. 2015 70.8
1. kv. 2016 70.8
1. kv. 2017 69.6

Færre yrkesaktive blant de unge

Nedgangen i yrkesaktiviteten i aldersgruppen 15-24 år var på 2,7 prosentpoeng fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. Det ble 13 000 færre sysselsatte og 5 000 færre arbeidsledige blant de unge. En del av denne nedgangen kan tilskrives at flere er under utdanning. At det også er blitt flere eldre utenfor arbeidsstyrken, skyldes overgang til alderspensjon.

Figur 2. Personer (15-74 år) i arbeidsstyrken, etter alder. I prosent av personer i hver gruppe

1. kvartal 2016 1. kvartal 2017
15-19 år 39.8 37.4
20-24 år 69.5 66.6
25-29 år 83.6 82.3
30-34 år 86.5 85.4
35-39 år 89.3 88.4
40-44 år 88.2 88.0
45-49 år 87.8 86.7
50-54 år 84.1 83.9
55-59 år 80.5 81.7
60-66 år 60.3 58.1
67-74 år 12.8 12.5

Færre på kort deltid

Det er blitt 22 000 færre sysselsatte på kort deltid, det vil si under 20 timer i uka, fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Nedgangen gjaldt både kvinner og menn i de fleste aldersgruppene, men var sterkest blant de yngste. Samtidig ble det 13 000 færre undersysselsatte. Av de 66 000 som hadde forsøkt å få lengre arbeidstid i 1. kvartal 2017, var det 44 000 kvinner og 22 000 menn. Over halvparten av dem ønsket heltidsarbeid.

AKU viser en nedgang på 16 000 midlertidig ansatte det siste året, begrenset til næringene helse- og sosialtjenester samt varehandel. Disse tallene er trolig påvirket av at påskeuka inngikk i referanseperioden for 1. kvartal 2016, men ikke i 1. kvartal 2017. I 2016 var det i dette kvartalet 54 000 flere midlertidig fraværende på grunn av ferie og avspasering enn i 2017. Dette kan ha påvirket bruken av vikarer eller tilkallingsvakter og lignende. Basert på årsgjennomsnittene for 2015 og 2016 var det ifølge AKU en økning på 18 000 midlertidig ansatte.

Redusert sysselsetting i oljevirksomhet og transport

På årsbasis viser AKU fortsatt nedgang i tallet på sysselsatte i olje- og gassutvinning, hvor det ble om lag 13 000 færre fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år. I transportnæringen var det også en nedgang i samme periode på 15 000 sysselsatte. På den annen side ble det flere sysselsatte i offentlig administrasjon.

Lavere ledighet blant menn

Det ble 9 000 færre arbeidsledige menn fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal i år, det vil si en nedgang fra 5,7 til 5,1 prosent. For kvinner var ledigheten på 3,9 prosent i 1. kvartal i år, om lag som året før.

Den gjennomsnittlige ledighetsperioden økte fra 29,2 til 31,8 uker. Økningen skyldes for en stor del at det er blitt flere med særlig lange ledighetsperioder, det vil si på over ett år. I 1. kvartal 2017 gjaldt det 17 prosent av de ledige, mot 11 prosent ett år tidligere.

Ønsker arbeid, men ikke arbeidsledig

Ikke alle som i AKU uttrykker ønske om arbeid, blir regnet som arbeidsledige ut fra de betingelsene som stilles om arbeidssøking siste fire uker, og om å kunne påta seg en jobb innen to uker. Av de personene som står utenfor arbeidsstyrken, og altså ikke inngår blant de arbeidsledige, var det i 1. kvartal 2017 om lag 195 000 personer som ønsket arbeid, hvorav 103 000 kvinner og 92 000 menn. Over 60 prosent av disse har imidlertid ikke forsøkt å få arbeid i løpet av det siste året.