Kraftig økning i jobbusikkerhet for oljearbeidere

Publisert:

Andelen sysselsatte som mener de står i fare for å miste jobben, og som har opplevd omstillinger på arbeidsplassen, har økt svakt de siste tre årene. I oljenæringen har derimot økningen vært formidabel.

12 prosent av alle sysselsatte mener de står i fare for å miste jobben i 2016, en økning fra 9 prosent i 2013. Andelen som har opplevd nedbemanning i bedriften de siste tre årene, har økt fra 7 til 9 prosent, mens andelen som sier de jobber i en bedrift som har omorganisert, nå ligger på 12 prosent, 2 prosentpoeng høyere enn i 2013. Over årene har imidlertid andelen sysselsatte som opplever jobbusikkerhet vært relativt stabil.

Les om helserisikoer og fysiske belastninger på jobben her

Figur 1. Tilknytning til arbeidsplassen – jobbusikkerhet

2006 2009 2013 2016
I fare for å miste jobben (alle sysselsatte) 11 10 9 12
Jobber i bedrift som har nedbemannet siste 3 år (alle ansatte) 8 7 9
Jobber i bedrift som har omorganisert siste 3 år (alle ansatte) 12 10 12

Til tross for at relativt få ansatte sett under ett har opplevd jobbusikkerhet i form av nedbemanninger, omorganiseringer og forflytninger de siste tre årene er det store variasjoner mellom ulike næringer og yrker. 2016 var et år preget av store omstillinger i enkelte næringer, og spesielt gjaldt dette oljesektoren, hvor det har blitt nær 50 000 færre sysselsatte mellom 2013 og 2016. I levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016 reflekteres dette ved at det har vært en kraftig økning i andelen sysselsatte i oljenæringen som mener de står i fare for å miste jobben, og ansatte som har opplevd nedbemanning, omorganisering eller blitt forflyttet. Det er også en økning i andelen som søker etter ny jobb.

Figur 2

Figur 2. Tilknytning til arbeidsplassen – jobbusikkerhet

Bergverksdrift og utvinning

Rundt 90 prosent av de sysselsatte innen næringsområdet bergverksdrift og utvinning jobber med utvinning av råolje og naturgass. Endringer og omstillinger i oljebransjen vil derfor ha dominerende betydning for arbeidsmiljøundersøkelsens resultater for dette næringsområdet. I teksten bruker vi betegnelsen oljenæringen for de som er sysselsatte innenfor dette næringsområdet, men populasjonen omfatter også en liten andel ansatte innenfor annen type bergverksdrift og utvinning.

Én av tre er redd for å miste jobben

I 2013 var jobbusikkerhet lite fremtredende blant de som jobbet innenfor berverksdrift og utvinning, hvor rundt 90 prosent av de sysselsatte er tilknyttet oljenæringen. Kun 3 prosent var redde for å miste jobben, 4 prosent hadde opplevd nedbemanning og 2 prosent søkte etter annen jobb.

I 2016 er situasjonen snudd og de sysselsatte i oljenæringen er nå på topp blant dem som opplever denne typen jobbusikkerhet. 30 prosent sier de er redde for å miste jobben, 35 prosent har opplevd nedbemanning som har hatt stor betydning for arbeidshverdagen og andelen som søker annen jobb, har økt fra 2 prosent til 7 prosent. Det har også vært en vesentlig økning blant dem som har vært utsatt for omorganisering i denne næringen – fra 10 til 26 prosent. Vi må anta at disse endringene henger sammen med den store omstillingen som har skjedd i oljenæringen de siste årene.

Jobbusikkerhet er også tydeligere i yrker som er spesielt berørt av omstillingen i oljenæringen. Ingeniører, sammen med prosess- og maskinoperatører er blant dem som i størst grad mener de står i fare for å miste jobben, og som i størst grad har vært utsatt for nedbemanning. Sysselsatte i primærnæringene rapporterer derimot i liten grad om jobbusikkerhet og i 2016 er det sykepleiere som i minst grad er bekymret for å miste jobben. 

Figur 3. Andel sysselsatte som i størst og minst grad mener de er i fare for å miste jobben

2013 2016
Sykepleiere 8 5
Sikkerhetsarbeidere, politi, mv. 5 6
Bønder, fiskere mv 7 7
Økonomi- og logistikkmedarbeidere 9 9
Pleie- og omsorgsarbeidere 11 9
Kontormedarbeidere mv 13 18
Yrker innen kultur, idrett mv. 10 19
Prosess- og maskinoperatører m.v 15 19
Ingeniører mv. 6 19
Realister, sivilingeniører mv. 7 19

Sysselsatte i enkelte andre næringer opplever også større jobbusikkerhet i 2016 sammenlignet med 2013 og sammenlignet med sysselsatte i andre næringer. Blant ansatte i industri har andelen som er redd for å miste jobben, økt fra 10 til 18 prosent, og blant ansatte innenfor transport og lagring har andelen økt fra 14 til 21 prosent. Innenfor informasjon og kommunikasjon, samt finansiering og forsikring rapporteres det i større grad om nedbemanning, hvor henholdsvis 16 og 15 prosent svarer at bedriften de jobber i har nedbemannet slik at det har hatt stor betydning for arbeidshverdagen. Den tilsvarende andelen er 9 prosent blant alle ansatte.

Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at jobbusikkerhet i form av nedbemanninger og omstillinger er risikofaktorer som påvirker arbeidsmiljøet (STAMI 2013). Det kan påvirke helse og motivasjonen blant de ansatte, og det er også en risiko for det psykososiale arbeidsmiljøet, blant annet til forhold mellom ledelse og ansatte og mellom kollegaer. Samtidig er dette risikofaktorer som kan påvirkes av hvor involvert de ansatte er i prosessene og hvor god informasjon de får.

Færre motivert for arbeidet

Det store flertallet av ansatte, rundt 85 prosent, svarer at de ofte eller alltid føler seg motivert og engasjert i arbeidet sitt, og dette har endret seg lite over årene. Blant ansatte i oljenæringen ser vi imidlertid en vesentlig endring i motivasjonen fra 2013 til 2016. I 2013 var ansatte i oljenæringen blant de mest motiverte arbeidstagerne, sammen med ansatte innenfor undervisning, hvor over 90 prosent ofte eller alltid var motivert for arbeidet.  I 2016 er oljenæringen blant de tre næringsområdene der motivasjonen blant de ansatte er lavest, og andelen har sunket fra 90 til 81 prosent på de tre årene.

Jobbusikkerhet påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet

Det er ingen eller kun små endringer fra 2013 i andelen blant alle ansatte som rapporterer om psykososiale arbeidsmiljøproblemer som kan tenkes å følge av omstilling. I tråd med det vi har vist over er det imidlertid en vesentlig større andel blant ansatte i oljenæringen som rapporterer om denne typen problemer, både i forhold til ansatte totalt og i forhold til 2013. 

Figur 4. Indikatorer for psykososiale arbeidsmiljøproblemer

Bergverksdrift og Utvinning 2016 Bergverksdrift og Utvinning 2013 Alle næringer 2016 Alle næringer 2013
Ikke tatt hensyn til hvis man kommer med synspunkter på arbeidsforholdene, ansatte 16 11 15 13
Møtt med uvilje fra kolleger hvis man kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene, ansatte 22 15 23 22
Møtt med uvilje fra sjefer hvis man kommer med kritiske synspunkter på arbeidsforholdene, ansatte 37 29 32 33
Opplever dårlig forholdmellom ansatte og ledelse, ofte eller av og til, ansatte 38 27 31 31
Får ikke, eller får i liten grad informasjon om viktige beslutninger 21 10 17 17

Nær fire av ti i denne næringen opplever dårlig forhold mellom ansatte og ledelse, mot tre av ti i 2013. Den samme endringen gjelder de som oppgir at de møter uvilje fra sjefer om man kommer med kritikk av arbeidsforholdene. Andelen ansatte i oljenæringen som mener de ikke, eller i liten grad, får informasjon om viktige beslutninger har doblet seg fra 10 til 21 prosent fra 2013 til 2016. Ansatte i oljenæringen som rapporterer om slike problemer ligger nå også over snittet for alle ansatte, mens de tidligere lå lavt sammenlignet med hva som var tilfelle for ansatte som helhet.

 

Faktaside

Kontakt