Registerbaserte sysselsettingstall justert for brudd

Ny beregning letter sammenligning

Publisert:

Nytt datagrunnlag for registerbasert sysselsettingsstatistikk har ført til at publiserte sysselsettingstall for 4. kvartal 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. SSB har derfor beregnet tall for 4. kvartal 2015 som gir bedre sammenlignbarhet med 4. kvartal 2014.

Denne artikkelen beskriver bakgrunn, metode og hva endringen betyr for brukerne av statistikken. 

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. Endringen i tidsserien som følge av nytt datagrunnlag er nærmere omtalt i artikkelen Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk

Hva vanskeliggjør sammenligningen? 

Det er to hovedårsaker til at tallene for 4. kvartal 2015 ikke er sammenlignbare med 4. kvartal 2014:

  • A-ordningen er nytt datagrunnlag for 2015 (se mer informasjon).
  • Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) brukes ikke lenger for å bestemme totalnivået for antall lønnstakere. 

Dette betyr at differansen mellom publiserte tall for 2014 og 2015 ikke tilsvarer faktisk endring i sysselsettingen. 

De største datakildene for registerbasert sysselsetting opphørte samtidig med at data fra a-ordningen ble tatt i bruk fra og med 2015. Kildene overlapper hverandre ikke i tid, og det er derfor ikke mulig å lage tall for 2015 med gamle og nye kilder parallelt. 

Det finnes flere metoder for å beregne tall for 2015 som gir bedre sammenlignbarhet med 2014. Statistisk sentralbyrå har valgt metoden som er beskrevet nedenfor.

Om metode for å forbedre sammenlignbarhet

SSB har utarbeidet nye justerte tall for lønnstakere for 4. kvartal 2015 som skal tilsvare det vi ville fått dersom vi hadde hatt de gamle kildene i 2015. Følgende fremgangsmåte er benyttet:

Først har vi tallfestet endringene mellom 1. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016 hvor begge tallsettene er basert på a-ordningen. Vi antar at denne endringen er et godt estimat for årsendringen i foregående kvartal, altså fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015. Tallene for 4. kvartal 2014 ligger fast slik de er publisert tidligere, mens tallene for 4. kvartal 2015 blir justert. 

Endringene beregnes for grupper av næring og arbeidssted. Til slutt finjusteres tallene, slik at totalen stemmer overens med beregnet antall lønnstagere i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), på samme måte som det ble gjort med 2014-tallene.

Litt om tallene

Vedlagte statistikkbanktabeller viser tall for lønnstakere etter næring og arbeidsstedskommune. Tabell 11365 omfatter lønnstakere fra 2008 til og med 2015, der 2015 er justert som beskrevet ovenfor. Tabell 11396 viser det ordinære lønnstakertallet for 2015.

Sysselsatte omfatter i tillegg til lønnstakere også selvstendig næringsdrivende. På grunn av at klassifiseringen av selvstendige næringsdrivende bygger på andre datakilder (selvangivelsesregisteret), har vi valgt å lage en ny tidsserie med kun lønnstakere.

SSBs vurdering av kvaliteten

SSBs vurdering er at de justerte lønnstakertallene for 2015 stort sett gir et godt grunnlag for sammenligning med 2014. Tall fordelt etter næring og arbeidsstedskommune er gjennomgående sammenlignbare. I enkelte tilfeller vil feil og mangler i tall som er rapportert til a-ordningen, være en feilkilde.

Metoden forutsetter altså at det ikke har skjedd brå endringer i rapporteringen innenfor gruppene som det er beregnet for.

For noen kommuner vil det være til dels store endringer fra ett år til det neste. Slik var det før a-ordningen trådte i kraft (det vil si før 2015), og slik er det også i 2015. Det er derfor flere forhold som påvirker tolkningen av endringstallene på detaljert nivå:

  • Feil og mangler i rapporteringen – enten for 2014 og/eller for 2015 vil gi uriktige endringstall.
  • Retting av innrapporterte feil i løpet av 2015 vil gi en endring i sysselsettingen som ikke er reell. Dette kan for eksempel skyldes feilaktig fordeling av ansatte på virksomheter som har ulikt arbeidssted eller næring.
  • Gradvis forbedret rapportering til a-ordningen kan påvirke endringsraten mellom 1. kvartal 2015 og 2016 og dermed også de justerte tallene for 4. kvartal 2015. 

Selv når rapporteringen er riktig, kan sammenslåinger og oppdelinger gi store endringer på detaljert nivå. Eksempel på dette er opprettelse av nytt sykehus i Østfold som gir en stor økning i sysselsatte i næringen helse- og sosialtjenester med arbeidssted Sarpsborg (der det nye sykehuset er lokalisert) og en tilsvarende stor nedgang i Fredrikstad.

Tabeller

Tabell 11365. Lønnstakere per 4. kvartal, etter næring og arbeidsstedskommune (2008-2015)  

Tabell 11396. Lønnstakere per 4. kvartal, etter næring og arbeidsstedskommune (2015- )

Kontakt