Barn og unge. Økonomi

Svak inntektsutvikling for barnefamilier

Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. 2016

  • Som SSB har skrevet tidligere, har realinntekten til norske husholdninger utviklet seg stabilt i de siste årene. I 2018 var husholdningenes medianinntekt 0,2 prosent lavere enn i 2013.
  • Noen typer husholdninger med barn har hatt en svakere utvikling enn andre typer husholdninger (se figur 1). Husholdninger med yngste barn 0 5 år og enslige forsørgere hadde 3,8 prosent lavere realinntekt i 2018 enn i 2013. For husholdninger med yngste barn 6 17 år og enslige forsørgere var tilsvarende tall 2,3 prosent. Til sammenligning var det en liten oppgang for husholdninger med yngste barn over 18 år og enslige forsørgere på 0,6 prosent, mens aleneboende under 30 år hadde økning på 2 prosent i samme periode.
  • Elleve prosent av enslige forsørgere har lavinntekt. Også blant par med barn, der yngste barn er mellom 0 og 6 år, og unge par uten barn, er det en større andel med lavinntekt enn blant lønnstakerhusholdninger i alt, på henholdsvis knappe 6 og 5 prosent.
  • Inntekt etter skatt etter husholdningstype. Antall husholdninger og median. 2016

  • For 2018 var medianinntekten etter skatt 524 000 for norske husholdninger, om man holder studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år utenfor. Medianinntekten for forskjellige husholdningstyper med ett eller flere barn varierer fra 441 000 kroner (enslige forsørgere med yngste barn 6 17 år) til 1 029 000 kroner (par med yngste barn 18 år eller eldre).


Lavinntekt defineres her som å tilhøre en husholdning der samlet inntekt etter skatt er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt blant hele befolkningen. Inntekten er vektet etter den såkalte EU-skalaen for antall barn og voksne i husholdningen, siden husholdninger av ulik størrelse trenger ulik inntekt for å kunne ha samme forbruk. Merk at lavinntekt regnes ut i fra husholdningens samlede inntekt, der lønn kan være én av flere inntektskilder. Å tilhøre en lavinntektshusholdning betyr dermed ikke nødvendigvis at man har lavt lønnsnivå.

   
Barn og unge. Økonomi
TabellerPublikasjoner og artikler