Statistisk årbok 2013

Utdanning

156.  Antall barn, elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere, etter nivå og utdanningstype. 2012
157.  Barn med barnehagetilbud. Antall (Figur)
158.  Barnehager, etter fylke. 2012
159.  Barnehagedekning 1-5 år, etter fylke. 15. desember 2012. Prosent (Figur)
160.  Elevar i grunnskolen. 1. oktober
161.  Grunnskoleelevar, målform og tilrettelegging for elevar med andre morsmål, etter fylke. 1. oktober 2012
162.  Private grunnskoler og elever i private grunnskoler, i prosent av alle grunnskoler (Figur)
163.  Elever i videregående opplæring og i annen utdanning mellom grunnskole og universitet/høgskole, etter kjønn og utdanningsprogram/studieretning. 1. oktober 2012
164.  Elever i videregående trinn 1 i videregående opplæring, etter utdanningsprogram (Figur)
165.  Elever som startet i grunnkurs for første gang høsten 2006, etter fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Prosent (Figur)
166.  Elever og studenter, etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull. 1. oktober 2012
167.  Elevar i folkehøgskolar. I alt og prosentdel kvinner
168.  Studenter ved universiteter og høgskoler, etter kjønn. 1. oktober (Figur)
169.  Andel menn og kvinner 19-24 år i høyere utdanning. Prosent (Figur)
170.  Studenter i høyere utdanning, etter fagfelt. Andel kvinner
171.  Nye studenter 1990 og 2000, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av 10 år. Antall og prosent
172.  Studiepoengproduksjon per registrert student i høyere utdanning, etter kjønn og fagfelt. Studieåret 2011/12. Prosent
173.  Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger, etter utdanningens nivå
174.  Fullførte universitets- og høgskoleutdanninger, etter nivå, kjønn og fagfelt. 2011/12
175.  Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger og registrerte studenter per årsverk i høyere utdanning, etter institusjon
176.  Norske studenter i høyere utdanning i utlandet, etter studieland og grupper av land. 1. oktober. Andel kvinner i prosent
177.  Voksenopplæring arrangert av studieforbund. Antall kurs, deltakere og prosentandel kvinner, etter nivå
178.  Andel av befolkningen 16 år og over med høyere utdanning, etter fylke. 2011. Prosent (Figur)
179.  Høyeste utdanningsnivå for personer 16 år og over. Prosent
180.  Høgaste fullførde utdanning for personar 15-74 år, etter land og kjønn. Nordiske land. 2012. Tal og prosent
181.  Andel av befolkningen 25-64 år, etter utdanningsnivå, kjønn og land. OECD-land. 2010. Prosent (Figur)
182.  FoU-utgifter i Norge, etter sektor for utførelse og utgiftsart. Mill. kr. Løpende priser
183.  Utgifter til forskning og utviklingsarbeid, etter finansieringskilde. Mill. kr
184.  Næringslivets forskning og utviklingsarbeid, etter næring. 2011
185.  Næringslivets forskning og utviklingsarbeid, etter foretakenes størrelse. 2011
186.  Totale FoU-utgifter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP) i OECD-landene. Mill. dollar (PPS) og prosent