Lukk vinduet  


156 Antall barn, elever, lærlinger, lærekandidater, studenter og deltakere, etter nivå og utdanningstype. 2012
  I alt
Barn i barnehage i alt  286 147
   
Grunnskoler i alt1  614 894
1.-7. årstrinn  424 993
8.-10. årstrinn  189 901
   
Videregående skoler i alt  272 121
Elever i videregående opplæring2  200 410
Lærlinger i videregående opplæring 37 139
Lærebedrifter, lærekandidater 1 612
   
Annen videregående utdanning2 4 969
   
Folkehøgskoler i alt 6 941
   
Fagskoler i alt 14 116
Offentlige 6 266
Private 7 850
   
Høyere utdanningsinstitusjoner i alt  261 164
Universiteter  102 543
Vitenskapelige høgskoler 30 820
De statlige høgskolene3 90 767
Militære høgskoler 1 454
Andre høgskoler4 19 988
Av dette  
Politihøgskolen 2 461
Kunsthøgskolen i Bergen  330
Kunsthøgskolen i Oslo  502
Norske studenter i utlandet 15 592
1  Elever i andre faste undervisningsgrupper er inkludert i totaltallene.
2  Private utdanningstilbud som nivåmessig er plassert mellom grunnskole- og universitet/høgskole og som ikke har paralleller i videregående opplæring.
3  De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.
4  Inkluderer Kunsthøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Bergen, Politihøgskolen og private høgskoler.
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/utdanning 

Standardtegn i tabeller