Innvandrere i Norge: 2017

Innvandrere i Norge er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

Samlingen vil totalt inneholde tolv artikler. Disse publiseres fra 29. mai til 11. desember. I første artikkel kan du lese om innvandrere og demografi. I de påfølgende får du blant annet vite mer om utdanning, deltakere i introduksjonsordningen, valgdeltakelse, arbeid, inntekt og lønn, innvandreres levekår, familiesammensetning og boforhold samt kriminalitet.

Artikler

 • Befolkningsgruppe i stadig endring

  De siste ti årene har antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge blitt tredoblet. «Innvandrere i Norge» er en artikkelsamling som gir en aktuell, overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

 • Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn

  En av fem nyfødte i 2016 var barn av to innvandrerforeldre, men fruktbarheten blant de fleste innvandrerkvinner i Norge er på vei ned.

 • Norskfødte med innvandrerforeldre har høyere inntekter enn sine foreldre

  Hvor høy inntekt og lønn har innvandrere sammenlignet med resten av befolkningen? Har barna deres høyere inntekter enn foreldrene?

 • Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet

  Hvor stor er forskjellen i andelen sysselsatte mellom innvandrere og resten av befolkningen? De siste 14 åra har den blitt mindre, blant annet på grunn av økt arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i øst.

 • Lavere deltakelse blant innvandrerne

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved Stortingsvalget 2017. Hva, hvordan og hvor mye stemmer de?

 • Veien til en vellykket integrering?

  Introduksjonsordningen er det viktigste integreringspolitiske tiltaket i Norge. Målet er at minst 70 % av deltakerne skal være i arbeid eller utdanning etter endt program. Menn under 30 år når målet, men blant kvinnene gjelder dette kun halvparten.

 • Hvordan går det med innvandrere og deres barn i skolen?

  Siden 2000 er andelen minoritetsspråklige barn i barnehager mer enn femdoblet. Hvordan går det med dem i videre utdanning? Denne analysen undersøker hvordan innvandrere og barna deres gjør det i skolen og hvor mange som tar høyere utdanning.

 • Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Det viktigste som har skjedd de siste årene, er den sterke økningen og den påfølgende nedgangen i årlig antall innvandrere etter EØS-utvidelsen og den store flyktningstrømmen til Europa høsten 2015 som brakte mange asylsøkere fra Syria til Norge. Norskfødte barn av innvandrere er også blitt flere. I Norge har nå en av seks personer innvandrerbakgrunn.

Redaksjon