5854_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/skattepl/arkiv
5854
En av tre skattekroner forduftet [rettet 25.01.2011]
statistikk
2010-12-20T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
skattepl, Skatt for selskaper, skattepliktige inntekter, skattepliktig formue, utlignet skatt, selskapsskatt etter næring, etterskuddspliktige, skatteposisjon, skattearter (for eksempel inntektsskatt, formuesskatt, naturressursskatt), oljeutvinningsselskaper, kraftforetak, skipsaksjeselskaper, landbasert virksomhetSkatt for næringsvirksomhet, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Skatt for selskaper2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av tre skattekroner forduftet [rettet 25.01.2011]

Selskaper ble utlignet skatt for til sammen 218 milliarder kroner i 2009. Dette var en reduksjon på 95,4 milliarder kroner, eller 30 prosent, fra 2008.

Nedgangen skyldtes i hovedsak en nedgang i oljeskattene. Oljeselskapenes inntektsskatt ble redusert med 35 milliarder kroner, til 59 milliarder kroner, i 2009. Særskatten gikk ned 64 milliarder kroner, til 96 milliarder kroner. Utbetalt skatteverdi av letekostnader beløp seg til 9 milliarder kroner. Dermed hadde oljeselskapene 146 milliarder kroner i utlignet skatt totalt, som er en nedgang på 102 milliarder kroner, eller 41 prosent, fra året før. [Alle tall i ingressen og dette avsnittet er rettet 25.01.2011]

Retting 25.01.2011

Statistikken er rettet på bakgrunn av to nye ordninger i petroleumsbeskatningen som ble innført fra og med 2005. Dette innebærer at beløpene for utbetalt skatteverdi av letekostnader med videre er innarbeidet i statistikken, og behandles tilsvarende som et skattefradrag. De samlede skatteinntektene i oljesektoren er som en følge av dette redusert med vel 9 milliarder kroner for 2009, slik det fremgår av tabell 1. Variabelen "utbetalt skatteverdi av letekostnader" er spesifisert i vedleggstabell 2. Videre er variabelen innarbeidet og tallene rettet for årene 2005-2007 i de aktuelle vedleggstabellene i publiseringen for 2009 og i Statistikkbanken.

Les mer om rettingene i egen artikkel, " Retting av skattestatistikk - utbetaling av skatteverdi ".

Kraftig nedgang for kraftselskaper

For kraftselskapene ble det utlignet 3 milliarder kroner i inntektsskatt, 1,6 milliarder kroner i naturressursskatt og 4,5 milliarder kroner i grunnrenteskatt i 2009. Totalt var det en nedgang for kraftselskapene på 1,7 milliarder kroner, eller 18 prosent, fra året før.

Aldri høyere utlignet skatt på land

Med 65 milliarder kroner i utlignet skatt, som var en økning på 17 prosent fra 2008, har selskaper lignet etter ordinære skatteregler aldri tidligere hatt høyere skatt. Dette til tross for at disse selskapene også fikk tilbakebetalt tidligere betalt skatt på om lag 3 milliarder kroner.

Betydelig reduksjon i kredittfradrag

I 2009 ble også skattefradragene redusert. Kredittfradrag og fradrag for naturressursskatt gikk ned med henholdsvis 6 milliarder og 1 milliard kroner, mens godtgjørelsesfradrag og tilbakebetalt tidligere betalt skatt ble redusert med 150 millioner kroner hver.

Høyesterettsdom og rederibeskatning

Med virkning fra inntektsåret 2007 ble reglene for rederier skattlagt etter de særskilte bestemmelsene for skipsaksjeselskaper endret. Blant annet ble det innført en overgangsordning med gradvis og delvis inntektsføring av latente skatteforpliktelser fra den gamle skatteordningen. I februar 2010 slo imidlertid flertallet i Høyesterett fast at overgangsordningen var i strid med forbudet mot tilbakevirkende lover i Grunnloven. Statistikken over utlignet inntektsskatt for skipsaksjeselskaper for 2007 og 2008, som forelå før Høyesteretts dom, inkluderer delvis inntektsføring av disse latente skatteforpliktelsene og er dermed ikke sammenlignbar med statistikk før 2007 og etter 2008.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsregister for etterskuddspliktige ved ordinær ligning, og omfatter 235 187 aksjeselskaper og andre sammenslutninger som betaler skatt etterskuddsvis. De aller fleste selskaper lignes etter skattelovens ordinære regler, men det finnes visse unntak. Kraftforetak blir lignet etter skattelovens kapittel 18, mens rederier kan velge å bli lignet etter de særskilte reglene for skipsaksjeselskap. Alle selskap som utvinner olje på norsk sokkel eller som driver rørtransport, samt utenlandske selskap som yter tjenester på norsk sokkel, blir lignet etter petroleumsskatteloven.

Tabeller: