Skattestatistikk for selskaper

Retting av skattestatistikk - utbetaling av skatteverdi

Publisert:

Publiseringen av skattestatistikk for selskaper 20. desember 2010 er rettet på bakgrunn av to nye ordninger i petroleumsbeskatningen som ble innført fra og med 2005.

Bakgrunnen for at ordningene ble etablert var myndighetenes ønske om å redusere eventuelle inngangsbarrierer for nye aktører, og legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting (jf. revidert nasjonalbudsjett 2004 og nye bestemmelser i petroleumsskatteloven vedtatt 10. desember 2004).

To nye ordninger

Den ene ordningen gjør at selskapene kan få utbetalt skatteverdien av pådratte lete- og undersøkelsesutgifter. Den gjelder for selskaper utenfor skatteposisjon, under forutsetning av at dette beløpet ikke overstiger årets underskudd.

Den andre ordningen gjør at selskapene kan få utbetalt den skattemessige verdien av udekkede underskudd og overskytende friinntekt ved opphør av petroleumsvirksomheten.

Konsekvens av rettingen

Statistisk sentralbyrås skattestatistikk har ikke omfattet beløpene knyttet til disse ordningene etter at de ble innført i 2005. På bakgrunn av at ordningene er knyttet opp mot petroleumsbeskatningen, presenteres derfor en revidert statistikk. Konsekvensen av rettingen som nå er foretatt, er at utbetalingen av skatteverdi etter de to ordningene kommer til fradrag i sum utlignet skatt for virksomhetene som er lignet etter petroleumsskatteloven.

Dette innebærer at beløpene for utbetalt skatteverdi av letekostnader med videre i statistikken behandles tilsvarende som et skattefradrag, og reduserer de samlede skatteinntektene fra oljesektoren.

I statistikken innebærer dette at sum utlignet skatt etter fradrag i henhold til ordningene i 2009 utgjør 218 milliarder kroner. Det vil si 9,1 milliarder kroner mindre sammenlignet med publiseringen 20. desember 2010 . I skattestatistikken for selskaper er det tilsvarende føyd til en ny variabel ”utbetalt skatteverdi av letekostnader”.

Skattestatistikk for selskaper inngår i Oversikt over skatteligningen og Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter , og påvirker dermed også tallene her.

 

 

 

 

Kontakt