84983_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
84983
Svakere årsresultat
statistikk
2012-10-11T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere årsresultat

Årsresultatet for ikke-finansielle aksjeselskaper gikk ned fra 457 milliarder kroner i 2010 til 352 milliarder kroner i 2011. Dette er en reduksjon på over 104 milliarder kroner, eller nesten 23 prosent.

Fjorårets resultat etter skatt gikk ned til tross for at driftsresultatet økte med 166 milliarder kroner fra 2010 til 2011. Årsaken ligger i at resultatet av finansielle poster ble redusert med om lag 217 milliarder kroner, fra 228 milliarder i 2010 til 11 milliarder kroner i 2011. Store nedskrivninger, kombinert med lave finansielle inntekter i 2011, krympet resultatet av finansielle poster betraktelig.

Redusert lønnsomhet

Det svake årsresultatet gjorde at egenkapitalrentabiliteten ble svekket i forhold til året før, fra vel 12 prosent i 2010 til omkring 9 prosent i 2011. Med andre ord ble overskuddet på om lag 12 kroner per investert hundrelapp i 2010 redusert til vel 9 kroner i 2011.

Årsresultat nesten halvert for Fastlands-Norge

Aksjeselskapene i Fastlands-Norge hadde et årsresultat for 2011 på vel 192 milliarder kroner, ned fra om lag 340 milliarder kroner året før. Også her ligger årsaken i aksjeselskapenes resultat av finansielle poster, som gikk fra om lag 187 milliarder kroner i 2010 til vel 37 milliarder kroner i 2011.

Om statistikkgrunnlaget

Den foreløpige regnskapsstatistikken for 2011 bygger i hovedsak på foretakenes offentlige årsregnskaper hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Alle regnskap er ikke tilgjengelige når statistikken produseres. Datagrunnlaget er derfor ikke fullstendig. Endelig regnskapsstatistikk for 2011 blir publisert våren 2013. Den endelige statistikken omfatter et større antall foretak og er primært basert på foretakenes næringsoppgaver, som er et vedlegg til selvangivelsen. Det er noen prinsipielle forskjeller mellom regnskapsoppstillingene i næringsoppgavene og årsregnskapene.

I tabellene er likevel den foreløpige statistikken for 2011 stilt sammen med den endelige statistikken for 2010 og 2009. Sammenlikninger mellom foreløpige tall og endelig tall må imidlertid gjøres med de forbehold som er nevnt ovenfor.

Den foreløpige statistikken for 2011 bygger på regnskap fra 196 222 foretak.

Tabeller: