5668_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
5668
Sterk vekst i egenkapitalen
statistikk
2007-05-15T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2005

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i egenkapitalen

Egenkapitalen til ikke-finansielle aksjeselskaper utgjorde 1 972 milliarder kroner i 2005. Dette var en økning på 341 milliarder eller nesten 21 prosent fra året før. Egenkapitalen opptjent i selskapene økte mest.

Egenkapitalen er den delen av totalkapitalen som tilhører eierne, og fremkommer som verdien av eiendelene fratrukket gjeld. Egenkapitalen klassifiseres i innskutt og opptjent egenkapital. Ved utgangen av regnskapsåret 2005 var den innskutte egenkapitalen 1 237 milliarder kroner, nesten 14 prosent mer enn året før. Den opptjente egenkapitalen økte fra 547 til 735 milliarder kroner i samme periode, en økning på over 34 prosent. Den sterke veksten i opptjent egenkapital har sammenheng med at selskapenes overskudd økte, samtidig som avsatt utbytte ble redusert.

Eiendelene til ikke-finansielle aksjeselskaper ble verdsatt til over 5 000 milliarder kroner ved utgangen av regnskapsåret 2005, en økning på 12 prosent fra året før. Aksjeselskapenes eiendeler er finansiert igjennom egenkapital og gjeld. Egenkapitalen til aksjeselskapene utgjorde til sammen 1 972 milliarder kroner i 2005, mens den samlede gjelden var på litt over 3 067 milliarder kroner. Dette betyr at nesten 40 prosent av aksjeselskapenes eiendeler ble finansiert igjennom egenkapital, mens i overkant av 60 prosent ble finansiert ved gjeld.

Aksjeselskapenes gjeld fordeles etter avsetninger for forpliktelser, langsiktig og kortsiktig gjeld. Litt over 8 prosent av aksjeselskapenes gjeld var avsetninger for forpliktelser, mens det resterende nesten var likt fordelt mellom langsiktig og kortsiktig gjeld.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken for 2005 er en totaltelling og bygger på oppgaver fra til sammen 151 172 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Kilde for statistikken er næringsoppgaven som benyttes ved ligningen, supplert med årsregnskaper der næringsoppgaven mangler. Det er benyttet årsregnskap som kilde for nesten 10 prosent av alle foretakene i statistikken, men disse utgjør likevel godt under 3 prosent av verdiene for driftsinntekter og totalkapital.

Statistikken omfatter selskapsregnskapet, og ikke konsernregnskapet. Statistikken viser regnskapsmessige verdier og størrelser basert på prinsipper nedfelt i regnskaps- og skattelovgivningen. Verdiene gir ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk av eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Fra og med regnskapsåret 2005 kan norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). For knapt 200 foretak medførte dette skifte av regnskapsstandarder fra 2004 til 2005. Selv om de internasjonale standardene er brukt i relativt få regnskaper utgjør de likevel nesten 3 prosent av samlede driftsinntekter og 7 prosent av totalkapitalen for alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet verdsetting av eiendeler.

Tabeller: