5670_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/arkiv
5670
Driftskostnader opp - finanskostnader ned
statistikk
2006-06-22T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
regnno, Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, driftsinntekter, driftskostnader, driftsresultat, årsresultat, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital, gjeld, årsregnskap, resultatregnskap, balanseposter, eiendelerRegnskap, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Driftskostnader opp - finanskostnader ned

Aksjeselskapenes regnskaper viser at samlede kostnader utgjorde nær 2 600 milliarder kroner i 2004. Dette var 7 prosent mer enn året før. Driftskostnadene økte med 10 prosent, mens de finansielle kostnadene ble redusert med 23 prosent.

Driftskostnadene utgjorde 2 450 milliarder kroner, de finansielle kostnadene 146 milliarder kroner, mens ekstraordinære kostnader var på litt over 2 milliarder kroner. Samlet viser aksjeselskapenes regnskaper altså utgifter på nær 2 600 milliarder kroner.

Driftskostnadene øker

Driftskostnader er kostnader utenom finansielle kostnader, og som er knyttet til selskapers ordinære drift. Sammenlignet med 2003 var det vekst i driftskostnadene på over 10 prosent. Varekostnader utgjorde godt over halvparten av driftskostnadene, mens selskapenes lønnskostnader utgjorde snaut 18 prosent. Selskapenes av- og nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler utgjorde om lag 5 prosent av totale driftskostnader. Resterende 23 prosent av driftskostnadene er blant annet fremmedytelser og underentrepriser, kostnader til lokaler, reparasjon og vedlikehold og salgs- og reklamekostnader.

Nedgang i finansielle kostnader

Mens driftskostnadene økte, ble finanskostnadene redusert med over 23 prosent fra regnskapsåret 2003 til 2004. Rentekostnader utgjorde nesten halvparten av alle finansielle kostnader i regnskapsåret 2004, mens om lag 8 prosent av finanskostnadene var nedskrivning av finansielle eiendeler. Om lag 41 prosent av finansielle kostnader er gruppert som "andre finanskostnader". Dette omfatter blant annet negativ resultatandel fra datterselskaper, verdiendringer og valutatap, men de største verdiene her er uspesifiserte kostnader.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på næringsoppgaver fra et utvalg på til sammen 118 695 ikke-finansielle aksje- og allmennaksjeselskaper. Næringsoppgavene er skattemyndighetenes oppgave over inntekter, kostnader, gjeld og egenkapital i forbindelse med levering av selvangivelsen. Næringsoppgaven omfatter selskapsregnskapet, og ikke konsernregnskapet. Næringsoppgaven viser regnskapsmessige verdier og størrelser, basert på prinsipper nedfelt i regnskaps- og skattelovgivningen. Verdiene gir ikke nødvendigvis i alle tilfeller et godt uttrykk av eiendelenes virkelige verdi eller markedsverdi.

Det har fra regnskapsåret 2003 til 2004 vært enkelte klassifikasjonsendringer i næringskodingen. Dette vil kunne påvirke sammenligningen av tall fordelt på næring mellom de to årene. Næringsendringene har hatt størst innflytelse på balanseregnskapet.

Tabeller: